Dramatic art

Hlavným zmyslom magisterského stupňa v študijnom programe herectvo je prehlbovať, využívať (aplikovať) vlastné poznanie, teoretické vedomosti z oblasti technických predmetov, ako aj z oblasti teoretických vedomostí, špecifikovaných na divadlo. Študenti sa v predstaveniach učia samostatne pracovať na postave, kreovať ju a hľadať vlastnú osobnostnú identitu, ktorá by mala viesť k autentickému – pravdivému hereckému prejavu. Zároveň sa učia vzájomnej komunikácii medzi sebou na javisku pri vytváraní javiskových postáv, ako aj vzájomnej komunikácii so študentmi réžie, dramaturgie, scénografie, manažmentu. Výsledkom tejto práce je umelecký výkon, ktorý je nevyhnutný pre úspešné ukončenie magisterského štúdia. Absolventi štúdia sú schopní samostatne vytvárať  žánrovo odlišné dramatické postavy, dokážu analyzovať nielen dramatickú situáciu, ale aj javiskovú postavu, budovať jej štruktúru v kontexte situácie a v interakcii s inými postavami. Poznajú význam tvorivosti a osobitosti v procese tvorby a sú pripravení vnímať herectvo ako vedomú tvorbu. Získavajú potrebné „technické“ zručnosti v oblasti hlasovej a pohybovej prípravy. Získavajú podrobné znalosti z Teórie drámy a z Teórie hereckej tvorby orientujú sa v týchto teóriách a metodikách hereckej tvorby a tieto metódy dokážu uplatňovať v praxi, získavajú prehľadné znalosti v dejinách kultúry a súvisiacich humanitných odboroch. Absolventi štúdia sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel od  činoherných  a   stálych repertoárových až po štúdiové, v divadlách pre deti a mládež, v agentúrnych  scénach a skupinách, televízii, filme, dabingu, rozhlase , v širokom  okruhu performatívnej činnosti, divadle jedného herca a alternatívnych divadelných aktivitách a produkciách, v prípade doplnenia si pedagogického minima, aj ako pedagógovia na  základných a stredných  umeleckých škôl.Prospects of graduates

Absolventi sa uplatňujú ako členovia umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, reklamných agentúrach, amatérskych súboroch, slobodnom povolaní a v širokom spektre vedeckej, umeleckej, kritickej, publicisticko-žurnalistickej, edičnej, výchovno-osvetovej a organizačno-riadiacej činnosti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzač si k prijímaciemu konaniu pripraví:

Dialóg, alebo monológ IBA  z dramatických diel týchto autorov:

W. Shakespeare, A.P. Čechov, J.P. Moliere, E. Rostand, N.V. Gogoľ

Minimálna dĺžka: 5 min.

Študentom - uchádzačom z DF VŠMU - na magisterské štúdium neodporúčame vybrať si monológy, či dialógy, na ktorých pracovali v priebehu bakalárskeho štúdia.

V prípade dialógu si partnerskú spoluprácu zabezpečuje uchádzač sám.  Conditions for international students

Požiadavky na prijatie zahraničných študentov:

 • štátni príslušníci členských krajín EÚ a ostatní štipendisti – rovnaké podmienky,
 • samoplatcovia – prijímacie konanie, ostatné podmienky sa upresňujú dohodou,
 • bližšie informácie poskytne prodekanka pre štúdium (zamiskova@vsmu.sk).

 Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami:

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Prijímacie konanie prebieha v súlade s §57 zákona č. 131/2002. Cieľom prijímacieho konania je preveriť úroveň nadobudnutých vedomostí, schopností a zručností uchádzača a možnosti ďalšieho rozvoja talentových predpokladov uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného študijného programu.

 

Podrobné kritéria a požiadavky na uchádzačov sú určené pre jednotlivé študijné programy osobitne.

Upozornenie:

 • prihláška s nekompletnými prílohami a dokladmi nebude akceptovaná,
 • prihlášku na štúdium nie je možné zaslať v elektronickej forme,
 • náhradný termín prijímacieho konania nie je možný,
 • uchádzač môže zaslať viac prihlášok na štúdium viacerých študijných programov; na jednej prihláške uvedie uchádzač iba jeden študijný program,
 • poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne,
 • dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky predchádzajúceho štúdia.

 Form of entrance exam

Prijímacie konanie na magisterský stupeň štúdia sa koná formou prijímacieho kolokvia a pozostáva:

 • z hodnotenia predvedeného umeleckého výkonu a z rozpravy s uchádzačom,
 • zo zhodnotenia študijného priemeru za bakalárske štúdium,
 • z hodnotenia portfólia (resp. prehľadu umeleckej činnosti).

Komisia posudzuje mieru rozvinutého hereckého talentu, schopnosť analyzovať interpretáciu zvoleného dramatického textu, úroveň myslenia a znalostí v problematike odboru divadelné umenie s dôrazom na literatúru a osobnosti domácej a svetovej dramatickej tvorby. • Apply the application for study

  01.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  17.06.2019

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
11


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €

Billing information

Pre platby uhradené zo Slovenska a ďalších krajín EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (BIC kód) SPSRSKBAXXX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

Pre platby uhradené z krajín mimo EÚ je číslo účtu: SK23 8180 0000 0070 0007 2858 (SWIFT kód) SUBASKBX – príjmový účet VŠMU variabilný symbol: 62

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Martina Mašlárová, PhD. – maslarova@vsmu.sk
Last update: 31.03.2020 11:55

Draw attention to not topical data