French language and culture

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Faculty of Arts - English language and culture
 • Faculty of Arts - Russian language and culture
 • Faculty of Arts - Slovak language and culture
 • Faculty of Arts - Spanish language and Culture

Štúdium Francúzskeho jazyka a kultúry (2. stupeň) nadväzuje na bakalárske štúdium prehĺbením  teoretických  a praktických jazykových a prekladateľských kompetencií s možnosťou  výberu orientácie buď na odborný preklad a tlmočenie alebo na umelecký preklad a redakčnú prax.

Štúdium sa skladá z troch skupín predmetov:

A) Translatológia: umelecký preklad (próza, poézia a divadelné texty) a odborný preklad (spoločenskovedné, administratívne, politické  a žurnalistické texty) z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka; konzekutívne a simultánne tlmočenie z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka; nácvik prekladu zo slovenčiny do francúzštiny; textové analýzy a interpretácie, kritika prekladu, praxeológia prekladu – redaktorské a editorské kompetencie v oblasti prekladovej odbornej alebo umeleckej literatúry;  porovnávacie dejiny umeleckého prekladu;

B) Francúzsky jazyk a literatúra: predmety z porovnávacej jazykovedy s dôrazom na sémantickú a štylistickú úroveň jazyka, ako aj na morfologické a syntaktické porovnanie štruktúry oboch jazykov; kondenzácia a amplifikácia písaného i hovoreného rečového prejavu vo francúzštine aj v slovenčine, jazykovointerpretačné analýzy textov; výberové predmety z dejín francúzskej literatúry a z teórie literatúry;  recepcia francúzskej literatúry v slovenskom kult. prostredí;

C) Kultúra: reálie (politická a spoločenská situácia, verejné inštitúcie),   umenie a kultúra  Francúzska a krajín frankofónnej (aj mimoeurópskej) jazykovej oblasti; orientácia v oblasti medzinárodných kultúrnych vzťahov.Prospects of graduates

Absolventi sa počas štúdia špecializujú viac na písomný preklad (umelecký alebo odborný),  v oblasti konzekutívneho a simultánneho tlmočenia si prehlbujú základy potrebné na ďalšie zdokonaľovanie v postgraduálnych kurzoch a školeniach na európskej úrovni a majú primeranú deontologickú prípravu. Disponujú solídnymi odbornými vedomosťami v rámci profesie prekladateľa a tlmočníka, širokým kultúrnym a spoločensko-politickým rozhľadom.

Absolventi sa  môžu uchádzať o zamestnanie  v rôznych spoločenských  inštitúciách, v diplomatických službách, v redakciách a vydavateľstvách, v súkromnom sektore (domáce i zahraničné firmy), rozhodnúť sa pre slobodné povolanie tlmočníka, resp. prekladateľa.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Pre daný študijný program sú profilové nasledovné kurzy: Morfosyntax francúzskeho jazyka 4; Dejiny francúzskej lietratúry 2; Úvod do kultúry frankofónnej jazykovej oblasti 2; Proseminár umeleckého prekladu 2; Konzekutívne tlmočenie 1.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/ • Apply the application for study

  30.04.2017

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2017 - 20.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 03.04.2017 17:09

Draw attention to not topical data