Marketing communication

Marketingová komunikácia je integrálnou zložkou ekonomického i spoločenského systému modernej spoločnosti. Potreba odbornej prípravy pracovníkov reklamy, public relations, sponzoringu a ďalších súčastí marketingovej komunikácie je pre začlenenie SR do spoločenstva EÚ nevyhnutnou.

Základné disciplíny magisterského štúdia tvoria nasledovné disciplíny:
- Teória a prax marketingovej komunikácie (súčasná podoba a súčasti integrovanej marketingovej komunikácie)
- Dejiny umenia (vývoj výtvarného umenia od najstaršieho obdobia po gotiku)
- Slovenský jazyk (žánre - praktikum)
- Manažment marketingovej komunikácie (manažment ako proces a manažment ako veda, myšlienkové prúdy manažmentu, funkcie manažmentu, aplikácia všeobecných zásad manažmentu na mediálnu oblasť)
- Psychológia a sociológia marketingovej komunikácie (základné informácie o pôsobení propagačných prostriedkov na psychiku príjemcu a možnostiach merania tohto vplyvu, metódy a techniky výskumu reklamy)
- Ekonomické aspekty riešenia kampaní marketingovej komunikácie.Prospects of graduates

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia je schopný zastávať post riadiaceho pracovníka v oblasti marketingovej komunikácie, t. j. v reklamnej agentúre, resp. PR a pod. Absolvent štúdia má na vysokej úrovni ovládať nielen proces tvorby propagačného prostriedku, ale i kampane marketingovej komunikácie komplexne. Získava základy odbornosti príbuzných disciplín (psychológia, sociológia, lingvistika, ekonómia, a pod.). Absolvent magisterského štúdia navrhuje a realizuje rozsiahle marketingovo komunikačné riešenia, vykonáva výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v oblasti MK, samostatne pripravovať veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia v oblasti integrovanej marketingovej komunikácie.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači na základe prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška bude orientovaná na otestovanie poznatkov z kľúčových disciplín získaných poslucháčmi v priebehu bakalárskeho štúdia. Ide primárne o tieto disciplíny: Teória marketingovej komunikácie, História marketingovej komunikácie, Formy a prostriedky propagácie, Public relations, Direct marketing, Reklamné agentúry, Etika reklamy, Právo a reklama, Psychológia marketingovej komunikácie.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/ • Open day

  26.01.2019

 • Apply the application for study

  30.04.2017

 • Performance of the entrance exam

  20.06.2017 - 20.06.2017

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Obligatory addenda
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 03.04.2017 17:09

Draw attention to not topical data