Priemyselný manažment

Štúdium na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove je založené na kreditovom spôsobe hodnotenia. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, druhý stupeň inžinierske štúdium, tretí stupeň doktorandské štúdium. Štúdium je členené do povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Povinné predmety je študent povinný absolvovať v plnom rozsahu. Výberom povinne voliteľných predmetov si študent musí doplniť štandardnú záťaž 30 kreditov za semester a 60 kreditov za akademický rok (V prípade externého štúdia je záťaž podľa nového zákona o vysokých školách stanovená na 48 kreditov) . Výberovými predmetmi, ktoré študent absolvuje nad štandardnú záťaž 60 (48) kreditov za akademický rok si môže doplniť chýbajúce znalosti, alebo zvoliť tie predmety iného študijného programu, inej fakulty, alebo univerzity, o ktoré má záujem.Prospects of graduates

Úlohou priemyselného inžiniera je integrovanie a optimalizovanie činnosti podniku tak, aby výsledky tejto činnosti prinášali efekt organizácií. Priemyselný inžinier robí koordinátora všetkých inžinierskych profesií vychádzajúc z toho, že v trhovej ekonomike existuje podnikateľská realita, ktorá predurčuje činnosť organizácií, to znamená, že na problémy sa musí pozerať z nadhľadu, aby bol konečný cieľ – efektívnosť organizácie zabezpečený. Náplňou činnosti priemyslového inžiniera je plánovanie, projektovanie, riadenie a implementovanie komplexných výrobných systémov a systémov pre poskytovanie  služieb alebo služby pri zabezpečovaní ich vysokej výkonnosti, spoľahlivosti, bezpečnosti a riadenia nákladov v týchto systémoch. Absolventi priemyselného inžinierstva budú schopní organizovať a riadiť projekty podnikových zmien. Budú schopní integrovať ľudí, technológie, zariadenia a procesy, informácie, materiály a energie počas celého životného cyklu výrobku, ale aj životného cyklu organizácie. Preto úlohou priemyselného inžiniera je vhodne vyberať a používať také metódy, ktoré najviac prispejú k dosiahnutiu cieľa organizácie.Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdiaAdditional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie skúšky sa nekonajúGeneral information on the admission exam

UCHÁDZAČI O INŽINIERSKE ŠTÚDIUM SÚ POVINNÍ KU PRIHLÁŠKE PRILOŽIŤ:

 

  • životopis
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Form of entrance exam

Výberové konanie  • Apply the application for study

    31.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
  • leaving certificate (electronic form)
  • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Svetlana Radchenko, PhD. – svetlana.radchenko@tuke.sk
Last update: 27.07.2021 10:34

Draw attention to not topical data