Pre-school pedagogy

Prospects of graduates

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa magisterského stupňa:

 • manažér, riadiaci a organizačný pedagogický zamestnanec v materskej škole,
 • metodik pre oblasť predškolskej edukácie,
 • inšpektor pre oblasť predškolskej edukácie,
 • výskumný pracovník v oblasti predškolskej pedagogiky,
 • špecializovaný pracovník štátnej a verejnej správy pre oblasť predškolskej pedagogiky,
 • učiteľ v materskej škole.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 •  absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika, predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,  
 • doručenie tlačenej prihlášky (aj v prípade podania elektronickej prihlášky).


Conditions for international students

Podmienkou prijatia je predloženie dokladu o ukončení bakalárskeho študijného programu. Doklad musí byť úradne overený a v stanovenom termíne doručený na referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU. Pre zahraničných uchádzačov platí taktiež vyššie uvedená podmienka prijatia, a to: potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium. Zahraničným uchádzačom sa odporúča absolvovať pripravný kurz slovenského jazyka. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy. Smernica o školnom a poplatkoch pre príslušný akademický rok je uverejnená na http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta .

Platobná inštitúcia: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava.

IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706, BIC, SWIFT-SUBASKBX
Poplatok  VS 1050, ŠP 03, neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov.Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky. Ak počet prihlásených uchádzačov prekročí plánovaný počet na prijatie o 25 %, rozhodujúci bude vážený študijný priemer dosiahnutý na bakalárskom stupni štúdia. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na webovom sídle fakulty po zasadnutí prijímacej komisie v zákonnej lehote.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU tel. číslo: 051/7470 571, e-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk

Uchádzač so zdravotným postihnutím na účely vyhodnotenia jeho špecifických potrieb a rozsahu podporných služieb spolu s prihláškou na štúdium zašle žiadosť (tlačivo zverejnené na webovom sídle fakulty - Informácie pre uchádzačov) a:

a/ lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, správa o priebehu a vývine choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie, alebo

b/ vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga.General information on the admission exam

Ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku. Na ten istý študijný program sa uchádzač nemôže prihlásiť súčasne na denné aj externé štúdium.

Ďalšie prílohy k prihláške:

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý sa uhrádza bankovým prevodom na základe platobného príkazu. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno a priezvisko uchádzača, názov fakulty a doklad je potrebné podpísať,

- životopis,

- potvrdenie o váženom študijnom priemere dosiahnutom počas štúdia na bakalárskom stupni štúdia, ktorý je potrebné doručiť na referát pre vzdelávanie Pedagogickej fakulty PU do 24. 05. 2021.  Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte,

- overené kópie diplomu a prílohy k diplomu z bakalárskeho štúdia, ktoré je potrebné  doručiť na referát pre vzdelávanie do 09. 07. 2021. Dokladujú len uchádzači, ktorí študovali bakalársky stupeň na inej fakulte. • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  07.06.2021 - 11.06.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • overená kópia diplomu (paper form)
 • overená kópia dodatku k diplomu (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • uchádzač so špecifickým potrebami: žiadosť a potvrdenie (paper form)
 • potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 840 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 840 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov, číslo účtu: SK04 8180 0000 0070 0008 2706

Variabilný symbol: 105003

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Alžbeta Sabolová – alzbeta.sabolova@unipo.sk
Last update: 22.12.2020 11:26

Draw attention to not topical data