Law

Prospects of graduates

Absolventi vedného odboru PRÁVO (2.stupeň) dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti štátnej správy a samosprávy, sú schopní pracovať ako čakatelia v justičnej sfére (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.). Absolventi odboru majú dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva, legislatívnej činnosti, čo vytvára predpoklady pre ich pôsobenie v legislatívnom procese, či už v rámci Národnej rady SR, vlády SR, ako aj ústredných orgánov štátnej správy. Dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe, ovládajú poznatky a postupy pri poskytovaní právneho poradenstva. Majú  teoretické poznatky z oblasti teórie práva rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte, poznajú súvislosti právnych odvetví právneho poriadku, majú poznatky z teórie a aplikácie právnych noriem s osobitným zreteľom na ich efektívne pôsobenie. V praxi samostatne a kvalifikovane riešia právne problémy reflektujú svoju prácu a posudzujú jej kvalitu a efektívnosť vlastným poznaním tvorivo uplatňujú základné princípy a postuláty právneho poriadku, vedia spolupracovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, ekonóm a pod.) vedia skúmať príčinné súvislosti a javy jednotlivých právnych disciplín, v závislosti od spoločenských potrieb a záujmov.Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The College in Sládkovičovo requires the submission of a confirmation of health ability for university study and for jobs in the field chosen by the applicants. Conditions of admission for international students are identical to those applying to Slovak students.Additional information

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanieWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Mgr. Vojtech Černák - executive at College in SládkovičovoGeneral information on the admission exam

single-field programme per application is admissible

The College shall provide information on admission procedure by appointed date at the latest.

payment voucher must be attached to the 3rd page of the application applications form shall include a CV and verified photocopy of secondary school-leaving exam report (for applicants who finished their secondary education in preceding years).Form of entrance exam

interview • Apply the application for study

  01.01.2022 - 30.04.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2022 - 01.10.2022

 • Submit additional application form

  30.09.2022

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • Bachelor diploma (paper form)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2190 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2190 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Bank: SLSP a.s.

Account Number: 0201927056/0900

Variable symbol:

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Last update: 13.03.2022 19:30

Draw attention to not topical data