Právo

Absolvent študijného programu právo v  1. stupni absolvuje všetky zásadné právne disciplíny vnútroštátneho právneho poriadku, pričom tieto majú významný teoretický základ. Ovláda  právo Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok. Dokáže analyticky uvažovať a riešiť problémy praxe na solídnej úrovni.

Z praktického hľadiska je použiteľný: pri vykonávaní prípravných prác v rámci súdnictva, ako odborný pracovník vo verejnej správe, v oblasti podnikového práva, právneho manažmentu a práva mimovládneho sektoru. Absolvent je spôsobilý pripravovať normatívne právne akty a vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe, a riešiť súkromnoprávne nesporové vzťahy fyzických a právnických osôb vrátane podnikateľských subjektov.

Absolvent študijného programu právo v 1. stupni je schopný analyticky i synteticky uvažovať vo všetkých právnych odvetviach vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré tvoria právny systém, s hlbokými a trvalými teoretickými, filozofickými a etickými základmi a základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi.

Štruktúra predmetov

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov je zvolená tak, aby študent získal teoretické vedomosti o práve a oboznámil sa so všetkými právnymi odvetviami slovenského právneho poriadku a naučil sa ich aplikovať v praxi, pričom s výučbou jednotlivých pozitívno-právnych disciplín sa začína už od prvého ročníka. 

Povinne voliteľné predmety

Základným stavebným kameňom štruktúry povinne voliteľných predmetov je výučba odbornej právnej terminológie, štylistiky odborných právnych textov a ich prekladu, pričom študenti si môžu zvoliť štúdium anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.

Získané zručnosti v oblasti odborného cudzieho jazyka je nenahraditeľnou komparatívnou výhodou našich absolventov a umožňuje im v budúcnosti nielen študovať jednotlivé predmety v cudzom jazyku ale i celý študijný program v cudzom jazyku.

Okrem toho sú alternatívne zaradené povinne voliteľné predmety rozvíjajúce predmety zamerané na správne právo: Kultúrno-sociálna správa, Zdravotné právo, Správa administratívno-politických vecí, Hospodárska správa, Pozemkové právo, Stavebné právo.

Výberové predmety

Výberové predmety rozvíjajú študentove štúdium a umožňujú mu prispôsobiť štúdium jeho záujmom a preferenciám. Okrem právnických predmetov sú medzi výberové predmety zaradené aj predmety telesnej kultúry, a teda okrem rozvoja ducha si môžu naši študenti precvičiť i telo v novozrekonštruovanej telocvični.Prospects of graduates

Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia

-        Justičné orgány (súdy, prokuratúra): vykonávanie prípravných prác v rámci justičných orgánov

-        Verejná správa (štátna správa a samospráva): odborný zamestnanec vo verejnej správe

-        Neverejný sektor: odborný zamestnanec v oblasti práva, právneho manažmentu a práva mimovládneho sektoru

 

Poznámka:

Po absolvovaní nadväzujúceho magisterského štúdia môže absolvent (po splnení ďalších zákonných podmienok) vykonávať povolania sudcu, prokurátora, advokáta, exekútora, notára a ďalšie povolania, funkcie a pozície vo verejnej správe a v súkromnom sektore, ktoré si vyžadujú právnické vzdelanie druhého stupňa.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzač má primeraný všeobecný prehľad voblasti náuky o spoločnosti, dejín a logického myslenia.

Úplné ukončené stredoškolské vzdelanie sa považuje za preukázanie potrebnej minimálnej úrovne splnenia uvedenej podmienky (t.j. bez prijímacej skúšky).Additional information

Podaním prihlášky uchádzač berie na vedomie podmienky pre absolvovanie študijného programu, že je schopný študovať daný študijný program, že ovláda slovenský jazyk a jeden z nasledujúcich jazykov aspoň na úrovni B2 európskeho referenčného rámca: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazykConditions for international students

V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí sa vyžaduje úradne overená fotokópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo jeho zaručená konverzia do elektronickej podoby.

 

Podrobnosti o procese posudzovania rovnocennosti dokladov nájdete tu: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

 

Dané rozhodnutia vydávajú regionálne úrady školskej správy: https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    15.06.2024

  • Send certificate to

    15.06.2024

  • Submit additional application form

    16.06.2024 - 15.08.2024

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2700 €


The fee for admission procedure
E-application form: 70 €

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 20.03.2024 13:41

Draw attention to not topical data