Law

Prospects of graduates

Absolventi  vedného odboru PRÁVO (1.stupeň) dokážu vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva a sú schopní pracovať ako odborní pracovníci v štátnej správe a v samospráve. Absolventi odboru majú znalosti o dejinách štátu a práva, rímskeho práva, ovládajú problematiku mechanizmu štátnych orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte. Zároveň sú spôsobilí vydávať individuálno-správne akty v rámci rozhodovacej činnosti verejnej správy podľa správneho poriadku. Absolventi získajú poznatky zo základov teórie práva, koncepciu právneho štátu a princípy organizácie a činnosti štátu, osvoja si poznatky Ústavy SR, teóriu deľby moci, kontrolu ústavnosti, suverenity ľudu, priamu a nepriamu demokraciu, nadobudnú poznatky z aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe, ako aj osvoja si základné inštitúty správneho poriadku. V praxi dokážu aplikovať právne normy vo verejnej správe a praktické postupy a riešenia právnych situácií, vedia uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a to tak v rámci normotvornej ako aj individuálno-rozhodovacej činnosti, sú schopní kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (psychológ, sociológ, pedagóg a pod.). Sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu, majú predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The College in Sládkovičovo requires the submission of a confirmation of health ability for university stud and for jobs in the field chosen by the applicants. Conditions of admission for international students are identical to those applying to Slovak students.Additional information

Súčasťou prihlášky na prijímacie konanie je:
1. profesijný životopis,
2. vysvedčenie (overená kópia) o získaní úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania
3. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanieWithout entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Mgr. Vojtech Černák - executive at College in SládkovičovoGeneral information on the admission exam

single-field programme per application is admissible

The College shall provide information on admission procedure by appointed date at the latest.

payment voucher must be attached to the 3rd page of the application applications form shall include a CV and verified photocopy of secondary school-leaving exam report (for applicants who finished their secondary education in preceding years).Form of entrance exam

interview • Apply the application for study

  01.01.2022 - 30.04.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2022 - 01.10.2022

 • Submit additional application form

  30.09.2022

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
75


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1840 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1840 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Bank: SLSP a.s.

Account Number: 0201927056/0900

Variable symbol:

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Last update: 13.03.2022 19:28

Draw attention to not topical data