Právo

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v anglickom jazyku v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo.Additional information

www.flaw.uniba.skConditions for international students

Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničíCoordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skGeneral information on the admission exam

Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného vedomostného testu.

Jazykové schopnosti uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu.Form of entrance exam

písomný testTests

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, z toho 150 bodov za písomný vedomostný test a 150 bodov za jazykové schopnosti.

Nevylučuje sa stanovenie odlišných podmienok pre uchádzačov alebo záujemcov z tretích štátov. Nevylučuje sa komplementárna realizácia ústnych pohovorov. • Apply the application for study

  05.07.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • CV (electronic form)
 • motivačný list (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • overené fotokópie dokladov o ukončení Bc. štúdia (paper form)
 • fotokópie dokladov o znalosti anglického jazyka (paper form)
 • Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničí (paper form)
 • výpis výsledkov z 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Pre absolventov PraF UK toto zabezpečí PraF UK (bezplatne) (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 3500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 3500 €

The fee for admission procedure
application form: 70 €
E-application form: 70 €

Billing information

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0005.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Comenius University Bratislava Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 100
 • Program code: 182900
 • Field of study: Law
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: English

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 28.04.2021 14:12

Draw attention to not topical data