Právo

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Bez prijímacej skúšky. 

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na  kapacitné možnosti  UK PraFConditions for international students

Ekvivalencia bakalárskeho štúdia absolvovaného v zahraničí.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na kapacitné možnosti  UK PraF.Coordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skGeneral information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky.

Na študijný program nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý ukončil  1. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe právo akreditovanom v roku 2017.

Prihláška takéhoto uchádzača bude posúdená ako prihláška na magisterský študijný program akreditovaný v roku 2017 (kód mPRV17) • Apply the application for study

  05.07.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
200


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • CV (paper form)
 • - doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1030 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Comenius University Bratislava Faculty of Law
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 200
 • Program code: 105883
 • Field of study: Law
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 28.04.2021 14:12

Draw attention to not topical data