Law

Študijný program právo, akreditovaný v študijnom odbore právo v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Prednášky a semináre zabezpečujú pedagógovia z rôznych spolupracujúcich vysokých škôl a univerzít. Absolventi študijného programu získavajú úplné právnické vzdelanie s prípadným výberom skladby predmetov zvoleného študijného zamerania popri všeobecnom štúdiu v odbore právo so špecializáciou na medzinárodné a európske právo. Absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo je nevyhnutným predpokladom pre výkon právnických povolaní v Slovenskej republike.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť tieto podmienky:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
 2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium - druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
 4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
 5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.


Conditions for international students

Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou, preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzači o magisterské štúdium na Fakulte práva PEVŠ musia splniť tieto podmienky:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia zložením štátnej skúšky pozostávajúcej predmetov obhajoba bakalárskej práce a správne právo,
 2. podanie elektronickej prihlášky na vysokoškolské magisterské štúdium - druhý stupeň, spolu s dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie,
 3. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v študijnom programe/odbore právo na Fakulte práva PEVŠ, predložia kópie vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (kópie nemusia byť overené notárom) a krátky štrukturovaný životopis.
 4. uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej právnickej fakulte, predložia vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (notárom overené fotokópie), preukazujúce úspešné ukončenie študijného programu prvého stupňa v študijnom programe/odbore právo a krátky štrukturovaný životopis.
 5. bakalárske štúdium práva absolvované na zahraničnej vysokej škole sa môže uznať na základe písomnej žiadosti uchádzača a kladného rozhodnutia rektora PEVŠ v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou a smernicou rektora PEVŠ o uznávaní dokladov o vzdelaní, ak z osobitnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné.


General information on the admission exam

Informácia pre študentov, ktorí absolvovali bakalárske štúdium práva na inej vysokej škole (ako FP PEVŠ), že z dôvodov kapacitných možností si fakulta v prípade veľkého záujmu vyhradzuje právo uskutočniť výber prijatých uchádzačov na štúdium v magisterskom stupni štúdia na základe poradia podľa dosiahnutých študijných výsledkov v bakalárskom stupni štúdia.

Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Číslo účtu a variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené" • Apply the application for study

  02.11.2020 - 29.10.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • Bachelor diploma (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2140 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 10006-131817010/4900 (Istrobanka, a.s.)

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Submission of the application remains 12 days.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Paneuropean University Faculty of Law
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 113185
 • Field of study: Law
 • Level of study: 2.
 • Length of study: 2.5
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Mgr.
 • Information about teaching languages: Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data