Právo

Prospects of graduates

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:

  • sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,

  • štátna správa, verejná správa,

  • zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,

  • zástupcovia v rôznych orgánoch EÚ

     Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na štúdium na fakultu. Prihlášky na denné a externé magisterské štúdium v odbore právo pre akademický rok 2021/2022 je možné podať elektronicky (https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home) alebo prostredníctvom predpísaného tlačiva (napr. dostupné na: https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaska2-stupen.pdf). Vytlačenú prihlášku podanú elektronicky alebo na predpísanom tlačive osobne podpíše uchádzač a doručí ju do podateľne, resp. poštou na adresu fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice. Prihlášku možno podať do 7. júla 2021.

Súčasťou prihlášky sú i overené fotokópie dokladov o absolvovaní bakalárskeho študijného programu právo, v odbore právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), ktoré je potrebné doručiť najneskôr do 31. augusta 2021. Splnenie tejto povinnosti sa nevyžaduje od absolventov bakalárskeho študijného programu právo, v študijnom odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia spolu s prihláškou rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní v študijnom odbore právo podľa §33 z. č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Pri rozhodovaní o prijatí či neprijatí na štúdium zohľadní dekan fakulty aj kapacitné možnosti fakulty. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, sa môže prihlásiť len absolvent akreditovaného bakalárskeho študijného programu právo, v študijnom odbore právo. Na dennú a externú formu štúdia sa podáva prihláška osobitne.Conditions for international students

U zahraničných študentov je predpokladom prijatia predloženie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydanom v bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore právo vydaným v Slovenskej republike.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Bez prijímacej skúškyCoordinator for students with specific needs

doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.skGeneral information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky  • Apply the application for study

    22.03.2021 - 07.07.2021

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Annual tuition fees
Standard length of study: 940 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie je stanovený vo výške 20 € pri elektronickej prihláške a 40 € pri písomnej prihláške. Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom súčasne s podaním prihlášky na štúdium (najneskôr do 7. júla 2021), a to na účet fakulty: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Valéria Müllerová – valeria.mullerova@upjs.sk
Last update: 31.03.2021 11:43

Draw attention to not topical data