Law

Študijný program právo, akreditovaný v študijnom odbore právo v rámci sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Štúdium sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Prednášky a semináre zabezpečujú pedagógovia z rôznych spolupracujúcich vysokých škôl a univerzít. Absolventi študijného programu získavajú podstatný súbor všeobecných poznatkov v základných odvetviach právnych vied, čím sa bakalársky študijný program stáva východiskom pre budúcu špecializáciu alebo nadväzujúce magisterské štúdium.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na Fakulte práva PEVŠ, v dennej i externej forme štúdia, je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a splnenie ďalších podmienok prijímacieho konania. Additional information

Postup podania e-prihlášky

E-prihláška je evidovaná len v elektronickej podobe, netlačí sa! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom e-mailovej komunikácie:

1. e-mailová správa - o zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom,
2. e-mailová správa - potvrdzujúca prijatie platby - po zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
3. e-mailová správa - o akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Požadované prílohy k e-prihláške:

 • životopis, vo formulári prihlášky uchádzač uvedie, v ktorom jazyku (anglický/nemecký) bude skladať písomný test jazykovej kompetencie,
 • maturitné vysvedčenie (úradne overená fotokópia; ak uchádzači maturujú v tom istom školskom roku ako vykonávajú prijímaciu skúšku, predložia maturitné vysvedčenie najneskôr v deň prijímacej skúšky),
 • doklad o zaplatení poplatku za podanie prihlášky -uchádzač následne pošle na adresu fakulty: Fakulta práva PEVŠ, Tomášikova 20, 821 02 Bratislava. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.
 • Uchádzač si v stanovenom termíne podá elektronickú prihlášku na vysokoškolské bakalárske štúdium - prvý stupeň.Conditions for international students

Cudzinci môžu byt prijatí na štúdium s podmienkou, že preukážu znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2; táto podmienka sa netýka občanov Českej republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Dekan fakulty PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov:

1.    Ak sú splnené požiadavky v zmysle Zásad prijímacieho konania (body a až d).
2.    Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň
3.    ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur. Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Právo | Paneurópska VŠForm of entrance exam

Dekan fakulty PEVŠ môže rozhodnúť o prijatí uchádzača na štúdium už aj bez prijímacích pohovorov:

1.    Ak sú splnené požiadavky v zmysle Zásad prijímacieho konania (body a až d).
2.    Ak uchádzač získal prvostupňové alebo druhostupňové vzdelanie v študijnom odbore príbuznom študijnému odboru „právo“ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte EU a zároveň
3.    ak uchádzač v termíne určenom harmonogramom splní súčasne ostatné formálne podmienky – najmä podanie elektronickej prihlášky na štúdium v určenom termíne (vrátane všetkých príloh) a zaplatenie poplatku za prijímacie konanie podľa tohto bodu vo výške 20 eur.  • Apply the application for study

  15.11.2021 - 28.02.2022

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2040 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 10006-131817010/4900 (Istrobanka, a.s.)

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2022/2023
 • University Paneuropean University Faculty of Law
 • Form of study: external
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 113188
 • Field of study: Law
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 4
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 19.01.2022 02:51

Draw attention to not topical data