Political science

Absolvent štúdia politológie bude mať dostatočný teoretický základ poznatkov z odborných politologických disciplín porovnávacej politológie, politickej sociológie, dejín politických teórií a súčasných trendov
v politologickom myslení. Bude sa vedieť orientovať v problematike organizácie a riadenia spoločnosti, fungovania regiónov vnútri spoločnosti a cezhraničnej spolupráce. Zároveň získa jazykovú výbavu, komunikačné a  prezentačné zručnosti na to, aby mohol vstúpiť a odborne sa uplatniť vo viacerých oblastiach života spoločnosti (verejná správa, občianske združenia, masmédia, medzinárodné organizácie). Bude pripravený na to, aby samostatne, tvorivo a efektívne riešil aktuálne problémy rozvoja spoločnosti, predkladal alternatívy a efektívne komunikoval s partnermi doma i v zahraničí. Ďalšou možnosťou uplatnenia
je profesionálna práca v oblasti politického poradenstva, vedeckého výskumu, politického života, nadnárodných spoločností a v novinárskej práci. Na svoje profesionálne pôsobenie bude mať primeranú cudzojazyčnú pripravenosť.Prospects of graduates

Významnou sférou uplatnenia absolventov odboru politológie sú štruktúry štátu a verejnej správy (štátne
a samosprávne inštitúcie celoslovenskej, regionálnej i lokálnej úrovne), ako aj subjekty tretieho sektora, občianske združenia, nadácie, subjekty špecializujúce sa na výskum verejnej mienky a prieskum trhu a nadnárodné spoločnosti.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Základná podmienka prijatia na štúdium: úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Spôsob overovania schopností: bez prijímacej skúšky, na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

 Additional information

Prihláška na Bc. štúdium:

Na CUP KP sa môže uchádzač prihlásiť rýchlo a jednoducho pomocou elektronickej prihlášky, ktorú nemusí vypisovať ručne, ale pohodlne na počítači a priamo ju môže odoslať na študijné oddelenie. Uchádzač nemusí vypisovať do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy. V rámci prihlášky taktiež nevyžadujeme potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu.

Písomná prihláška sa podáva na predpísanom tlačive pre I. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3). Pre urýchlenie komunikácie v prípade nekompletnosti prihlášky prosíme uchádzačov o správne uvedenú a platnú e-mailovú adresu na prihláške.

Podmienky prijatia ako aj elektronická prihláška sú zverejnené na webovej stránke univerzity https://tnuni.sk/uchadzaci/chcem-tu-studovat/spolocensko-politicke-studia/ponuka-studijnych-programov/

 

Poplatky za štúdium:

Poplatky za štúdium sú podľa smernice Určenie výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na TnUAD platnej v aktuálnom akademickom rokuConditions for international students
  1. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

Uchádzači z iných štátov sa riadia pokynmi, zverejnenými na stránke https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/uznanie-dokladov-o-vzdelani-na-ucely-pokracovania-v-studiu/.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
  1. Notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (tohtoroční maturanti prinesú tento doklad ihneď po prijatí, najneskôr však v deň zápisu na štúdium).

       2. Kópiu koncoročného vysvedčenia za posledný ročník strednej školy.Coordinator for students with specific needs

Bc. Katarína Hrnčárová

e-mail: katarina.hrncarova@tnuni.sk

telefón: 032/7400 911

 General information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky.  • Apply the application for study

    30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
15


Obligatory addenda
  • leaving certificate (paper form)
  • overené vysvedčenie z posledného ročníka na strednej škole (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 19 €
E-application form: 19 €

Billing information

Údaje o platbe za prihlášku:

Poplatok za prijímacie konanie:                19,- euro

Banka:  Štátna pokladnica

Účet:     SK1381800000007000065375

Variabilný symbol:          19002

Špecifický symbol:          Rodné číslo uchádzača bez lomítka

Správa pre prijímateľa:     Meno a priezvisko uchádzača

Adresa fakulty:                Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie, Študentská 2, 911 50  Trenčín

               

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Katarína Hrnčárová – katarina.hrncarova@tnuni.sk
Last update: 30.01.2020 13:37

Draw attention to not topical data