Podnikové manažérske systémy

Prospects of graduates

Absolvent študijného programu podnikové manažérske systémy v študijnom odbore ekonómia a manažment preukazuje rozšírené vedomosti nadväzujúce na základy ekonómie a manažmentu, ktorým porozumel a vie ich aplikovať pri tvorivých riešeniach problémov v nových alebo neznámych prostrediach spojených s implementáciou, udržiavaním a zlepšovaním manažérskych systémov. Má schopnosť integrovať vedomosti a manažérske systémy, zvládať komplexnosť problémov a formulovať rozhodnutia pri obmedzenom množstve informácií. Vie závery a rozhodnutia jasne prezentovať a má
rozvinuté zručnosti samostatne sa vzdelávať. Dokáže analyzovať ekonomické a manažérske aspekty procesov organizácie, navrhovať a realizovať manažérske rozhodnutia týkajúce sa fungovania týchto procesov. Vyznačuje sa vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti pri manažérskom rozhodovaní. Má znalosti nielen z operatívneho riadenia, ale aj z oblasti strategického rozhodovania. Myslí abstraktne, strategicky a analyticky, kriticky hodnotí javy, zvláda prácu v interdisciplinárnych pracovných kolektívoch. Aplikuje systémový prístup k riešeniu problémov. Pri tvorbe a realizácii manažérskych rozhodnutí rešpektuje princípy neustáleho zlepšovania, zahŕňajúc spoločenskú a etickú zodpovednosť pri uplatňovaní získaných vedomostí.

Absolvent študijného programu podnikové manažérske systémy je schopný a kompetentný identifikovať potreby organizácie zavádzať manažérske systémy ako súčasť strategického manažmentu organizácie, navrhnúť a aplikovať konkrétne riešenia, ktorými organizácia splní požiadavky špecifických normalizovaných a nenormalizovaných manažérskych systémov a vie tieto manažérske systémy trvalo udržiavať. Vie princípy projektového manažmentu a dokáže v rámci získaných zručností a kompetencií riadiť projekty implementácie a integrácie manažérskych systémov. Vie princípy manažmentu rizika, vie   identifikovať, analyzovať, priorizovať, hodnotiť a eliminovať riziká spojené s aplikáciou daného manažérskeho systému, dokáže analyzovať, modelovať, hodnotiť a zlepšovať hlavné a podporné procesy organizácie zahrnuté do jej manažérskeho systému. Absolvent  získa kompetentnosť plánovať a vykonať audit manažérskych systémov, identifikovať nezhody s požiadavkami na špecifické manažérske systémy, formulovať zistenia a závery auditu vedúce k zlepšovaniu a udržateľnosti manažérskych systémov. Má vedomosti a zručnosti na aplikáciu požiadaviek normalizovaných systémov manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii. Získané vedomosti, zručnosti a kompetencie vytvárajú absolventovi predpoklad uplatnenia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia nezávisle na veľkosti a druhu organizácie, ktorá zavádza alebo má zavedený manažérsky systém, alebo vytvára predpoklad uplatnenia sa v projektových a poradenských organizáciách zaoberajúcimi sa implementáciou, auditom a certifikáciou manažérskych systémov.Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v životopise aj v samotnej prihláške. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v príslušnom študijnom programe na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.

Pri študijnom programe financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku uchádzač absolvuje písomný test z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku.

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia.

Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov.

Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa na štúdium a štúdium neukončili, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.Additional information

Študijný program, o ktorý ste prejavili záujem, je zatiaľ zobrazený v pôvodnej štandardnej dĺžke štúdia - 3 roky. V súlade s novelou zákona o vysokých školách je od akademického roku 2023/2024 štandardná dĺžka štúdia v externej forme štúdia 2 roky.Conditions for international students

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 30. 04. 2023. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2023. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Pre zahraničných uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku sa odporúča ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia.

Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
tel.: +421 48 446 2014,
e-mail:radoslav.koziak@umb.skGeneral information on the admission exam

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia je do 30. apríla 2023.

Uchádzači o inžinierske štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 30. 04. 2023. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 30. 04. 2023. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.Form of entrance exam

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v prí­sluš­nom študijnom odbore na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač získať maxi­málne 100 bodov.  • Apply the application for study

    01.11.2022 - 30.04.2023

  • Performance of the entrance exam

    12.06.2023 - 16.06.2023

Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: 800 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 35 €

Billing information

Upozornenie: zníženie poplatku sa týka len e-prihlášky podanej cez e-prihlášku AiS2 UMB. EF UMB nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške (45 EUR). Zároveň musí prihlášku vytvorenú na portáli VŠ vytlačiť, podpísať, priložiť k nej požadované prílohy a zaslať ju poštou na fakultu.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania uhraďte výhradne bezhotovostným prevodom (platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity).

Úhradu poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške nebude akceptovaná.

Doklad o úhrade poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je povinnou prílohou prihlášky.


FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: 1032
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)


2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
variabilný symbol: 1032
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR), dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)Always up-to-date news about university Matej Bel University in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Lucia Horvátová – lucia.horvatova@umb.sk
Last update: 15.02.2023 14:34

Draw attention to not topical data