Počítačové siete

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti  počítačového inžinierstva s orientáciou najmä na počítačové systémy a siete, vnorené systémy, metódy a prostriedky návrhu číslicových systémov,  metódy a systémy návrhu a testovania integrovaných obvodov a pod.

Absolvent odboru Počítačové inžinierstvo (3. stupeň) vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti počítačových systémov a sietí, špeciálnych architektúr sieťových a mobilných počítačových systémov

Absolvent odboru Počítačové inžinierstvo (3. stupeň) si osvojí zásady tímovej a samostatnej vedeckej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie-recyklácia, vedecké  formulovanie problému (technické zadanie), právne a environmentálne aspekty nových riešení, etické a spoločenské stránky vedeckej  práce,  prezentácie výsledkov, rozvoj študijného odboru  a prínos  pre  prax.Prospects of graduates

Navrhovaný študijný program je koncipovaný pre študentov, ktorí v priebehu inžinierskeho štúdia získali vynikajúce teoretické základy. Absolvent doktorandského štúdia  získa poznatky založené na súčasnom stave vedeckého poznania a vlastnou tvorivou činnosťou prispeje k ich rozvoju ako aj k novým poznatkom v tomto odbore. Cieľom doktorandského štúdia je vychovať takého odborníka, ktorý bude mať nielen komplexné vedomosti, ale bude schopný obohatiť vedu a poznanie v oblasti teoretickej informatiky. Doktorand sa naučí správne charakterizovať a chápať javy a  poznatky o týchto javoch, hľadať ich adekvátne modely a realizovať nové aplikácie v už uvedených špecifických disciplínach, vo vede, výskume a praxi.

Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je schopnosť doktoranda abstraktne myslieť, jeho schopnosť nadobudnuté poznatky aplikovať a realizovať pri riešení technických problémov.

Uplatní sa hlavne ako vedecko-pedagogický pracovník, výskumný pracovník, pracovník výskumu a vývoja v priemysle zodpovedný za riešenie zložitých priemyselno-technologických úloh, pracovník výskumu a vývoja v high-tech podnikateľských subjektoch, ako aj manažér pôsobiaci  na rôznych stupňoch riadenia.

Hlboké a komplexné znalosti absolventa, jeho tvorivá schopnosť a kritický pohľad na pracovné výsledky umožňujú aktívne zapojenie sa do riešenia vedeckovýskumných úloh, vedenie vývoja a výroby, resp. poskytovania služieb a konzultačnej činnosti. Je schopný prijímať perspektívne kvalifikované rozhodnutia s primeraným podielom rizika, tvoriť koncepcie a riadiť veľký pracovný tím.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.Additional information

Doktorandovi v dennej forme doktorandského štúdia patrí počas štandardnej dĺžky štúdia štipendium. Externá forma doktorandského štúdia v tomto študijnom programe v štandardnej dĺžke (5 rokov) je platené štúdium (900 Eur / rok).

Témy dizertačných prác sú zverejnené na web stránke FEI do konca marca.

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/doktorandske-studium/prihlaskyConditions for international students

Znalosť anglického jazyka (English language)Coordinator for students with specific needs

lubomir.bena@tuke.skGeneral information on the admission exam

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. -7), je potrebné doručiť na Referát pre VaV činnosť a doktorandské štúdium, prípadne poslať poštou.

 K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

1a) overenú kópiu dokladu o absolvovaní 2. stupňa VŠ štúdia,

2b) životopis,

3c) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (ak uchádzač publikoval).

Poštová adresa: Referát pre VV činnosť a doktorandské štúdium, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

web adresa: www.fei.tuke.skForm of entrance exam

Forma a rámcový obsah odbornej časti skúšky sú obsahom Pozvánky na prijímaciu skúšku.

Skúška z jazyka prebieha formou testu. • Apply the application for study

  30.05.2018

 • Performance of the entrance exam

  - 13.06.2018

 • Send certificate to

  18.06.2018

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač už publikoval) (paper form)
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 900 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Číslo účtu v tvare IBAN: SK82 8180 0000 0070 0015 1433 – Štátna pokladnica
Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 062018
Konštantný symbol: 0308
Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, stupeň štúdia, študijný program
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. – alena.pietrikova@tuke.sk
Last update: 10.04.2018 19:57

Draw attention to not topical data