Plastic deformation

Study program 4year PhD study "plastic deformation" is oriented to the development of the teoretical and practical knowledge of metal forming processes and technological problems of plastic deformation in metallic systems. Professional theoretical knowledge in the field are supported by knowledge of mathematical, technological and commercial software. Modeling of mechanical and metallurgical technologies, materials engineering, thermodynamics and heat transfer parameters are part of other studies. Graduates are able to model, analyze, optimize processes of plastic deformation of metals in various technologies, including the formulation of principles.Prospects of graduates

The graduate from doctorate study programme gains knowledge in metal forming processes (traditional and non-traditional) and skills necessary for the research of metallurgy fields, behaviour of technical and technological objects under complex conditions and development of new numerical models and software for the solution of these problems. They are prepared to solve the most demanding tasks of technical practice (e.g. they are able to improve and optimise the technical and technological aspect of product quality by experimental and numerical simulation, contribute to understanding the behaviour of objects, etc.). The graduate is capable of independent scientific work, is prepared to creatively develop and extend the knowledge in the given field.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Second diplom a higher education degree, curriculum vitae. Passing a personal interview before the admission committee and passing test of the english language.Additional information

Study program falls within the field of study: materials.

Doctoral studies in daily form lasts four years, the external form of 5 years. External form of charge(700-EUR).Conditions for international students

The basic condition for admission to study the filling, in which the applicant shall form and degree program of study (day/external). Foreign applicants for the course is take on the basis of cultural agreements, memornadum of understanding or as self-payers. Studies can be completed in Slovak, Czech and English.General information on the admission exam

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Plastické deformácie (III. stupeň) podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie inžinierskeho študijného programu (II. stupeň vysokoškolského vzdelávania). Ďalšími podmienkami pre prijatie na štúdium sú:

- umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov,

Hutnícka fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, spoločenského dopytu a kapacitných možností.

Zdravotné obmedzenia: chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.

V študijnom programe Plastické deformácie môžu študovať absolventi II. stupňa vysokoškolského štúdia (Ing.), ktorí úspešne ukončili štúdium v študijných programoch z odboru 5.2.26 Materiály, alebo z príbuzných odborov. Inžinieri z iných študijných odborov môžu byť prijatí, ak preukážu znalosti z nosných tém odboru, vymedzené pre II. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore 5.2.26 Materiály.

Odborná spôsobilosť uchádzačov o doktorandské štúdium sa posudzuje na základe ich dokladov o absolvovaní štúdia podľa § 68 zákona.

Priebeh prijímacieho konania sa riadi Poriadkom prijímacieho konania TU v Košiciach (Príloha č.1 Štatútu TUKE). Ďalšie podmienky prijímania na štúdium schvaľuje na príslušný akademický rok senát fakulty.Form of entrance exam

 Personal interview before the admission committee and test of the english language.Tests

Test of the english language.  • Apply the application for study

    01.04.2020 - 15.06.2020

  • Performance of the entrance exam

    - 30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
3


Prílohy
  • CV (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities
  • certified copy of certificate to candidates from other universities


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Technical University of Kosice, Faculty of Metallurgy, Letna 9
042 00 Kosice, Slovakia

Bank: Treasury
Account: 7000151476/8180
Variable symbol: 2
Constant symbol:0559

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Last update: 03.10.2019 10:11

Draw attention to not topical data