Philosophy

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:

PHYLOSOPHY

 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,   
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty,
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z absolvovania  ústneho pohovoru (ktorý môže prebehnúť aj formou pohovoru pomocou informačno-komunikačných technológií), kde má uchádzač možnosť preukázať svoj všeobecný rozhľad. Pohovor tiež identifikuje osobnostné, jazykové a motivačné predpoklady pre štúdium. Maximálny počet bodov je 30. Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie  ústného pohovoru je 15.


Additional information

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konanieConditions for international students

uchádzači majú rovnaké podmienkyCoordinator for students with specific needs

Bc. Ing. Gabriela Ratkovská, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skGeneral information on the admission exam

K prihláške je potrebné pripojiť:

 

a)       overenú kópiu maturitného vysvedčenia

-          uchádzači o štúdium, ktorí vykonali maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia spolu s prihláškou,

-          uchádzači o štúdium, ktorí vykonajú maturitnú skúšku v roku 2021, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia po vykonaní maturitnej skúšky,

b)      potvrdenie o zaplatení poplatku, ktoré je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

 

v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí je taktiež potrebné najneskôr do dňa zápisu doložiť: 

 

c)       rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom pokračovania v štúdiu v SR,

d)      certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka (minimálne B2) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (platí pre uchádzačov o študijné programy vyžadujúce predloženie daného dokumentu).

 

V prípade uchádzačov o študijný program učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie  o zdravotnej spôsobilosti.

 

Vzhľadom na výnimočnú situáciu, uchádzač o štúdium môže podať elektronickú prihlášku (https://e-prihlaska.ku.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome) bez nutnosti vytlačiť, podpísať a poslať ju na poštovú adresu fakulty. Ak sa uchádzač rozhodne pre doručenie poštou, prihláška s prílohami sa posiela na adresu: 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

 

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. júna 2021.

 

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Form of entrance exam

prijímacia skúška - ústny pohovor • Apply the application for study

  16.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  18.05.2021 - 18.05.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 25 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Last update: 13.10.2020 12:06

Draw attention to not topical data