Ošetrovateľstvo

Obsah študijného programu ošetrovateľstvo vyplýva zo študijného odboru 25.Ošetrovateľstvo. Absolvent študijného programu získa odborné vedomosti, schopnosti a praktické zručností na ktorých je založené ošetrovateľstvo, vrátane dostatočného pochopenia štruktúry fyziologických funkcií, správania sa zdravého a chorého človeka a vzťahov medzi zdravím človeka a jeho prostredím. Na základe získania odborných vedomostí a praktických zručností absolvent poskytuje samostatne individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine a komunite v zdraví, chorobe a prispieva k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Je spôsobilý v rámci celoživotného vzdelávania rozširovať si vedoosti a zručnosti v odbore. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatní ako sestra v ústavných zdravotníckych zariadeniach, vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti a v sociálnej sfére. Môže vykonávať nezávislú ošetrovateľskú prax v rámci platných legislatívnych predpisov. Táto profesia sa považuje za kľúčovú v oblasti ochrany, podpory a prinavrátenia zdravia klienta. Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v postgraduálnom a špecializačnom štúdiu.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

- získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
- záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danou študijnom odbore,

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:
1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).

2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:
 100-81 % - výborne - 1
 80-61 % - chválitebne - 2
 60-41 % - dobre - 3
 menej ako 40 % - dostatočné - 4

3. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

4. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).

5. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Conditions for international students

Termín podávania prihlášok pre zahraničných uchádzačov do 30.4.2023Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.General information on the admission exam

Bez prijímacej skúšky.  • Apply the application for study

    31.03.2023

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
70


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • overené kópie stredoškolských vysvedčení (prvý až štvrtý ročník), v prípade, že nie je školou potvrdený priemer známok v prihláške (paper form, electronic form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (paper form)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní
  • Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní


Annual tuition fees
Standard length of study: 700 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Martin Bereta, PhD. – martin.bereta@ku.sk
Last update: 01.02.2023 13:37

Draw attention to not topical data