Commercial and Financial Law

Študijný program vytvára teoretické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského štúdia v odbore právo so zameraním na Obchodné a finančné právo. Študijný program sa končí štátnou skúškou – obhajobou dizertačnej práce, v rámci ktorej dizertant preukazuje spôsobilosť samostatne vedecky pracovať, primerane a vhodne zvolenými vedeckými metódami dosahovať stanovené čiastkové ciele vo vedeckej práci a schopnosť zovšeobecňovať získané poznatky.  Profil absolventa je budovaný na teoreticko-praktickej báze.Prospects of graduates

Absolvent je spôsobilý využívať vo vedeckej práci všetky nosné vedecké metódy výskumu, pričom dokáže prepojiť navzájom nielen právne inštitúty obchodného práva a finančného práva, ale uvažovať aj interdisciplinárne a chápať tak z pohľadu základného i aplikovaného výskumu interdisciplinaritu a subsidiaritu vzťahu Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka ako nosných súkromnoprávnych kódexov, ale aj vzťahu osobitných a všeobecných daňovo-právnych noriem. Súčasne dokáže identifikovať prerastanie právnych inštitútov implementovaných z právnych poriadkov štátov EÚ. Teoretické vedomosti absolventa nadväzujú na všeobecnú charakteristiku odborného profilu a musia determinovať a napĺňať  schopnosť absolventa v štýle de lege ferenda , analyzovať a syntetizovať pozitívne právne inštitúty a možnosť ich zefektívňovania vo väzbe na funkčnosť podnikateľského prostredia. Cez využitie základných vedeckých metód dokázať nie samoúčelne, ale najmä v oblasti aplikovaného výskumu pragmaticky analyzovať a syntetizovať mnohé, a to aj netradičné právne inštitúty vo vzájomnej previazanosti súkromného práva ako celku, a to aj v symbióze s právom EÚ. Rovnaké očakávania má naplniť doktorand, ktorý si za predmet spracovania práce a štúdia zvolí odbor finančné právo ako svoju špecializáciu.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Ďalšími podmienkami prijímacieho konania, okrem úspešne vykonanej prijímacej skúšky, sú:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo,

 • znalosť najmenej jedného svetového jazyka.

   

 1. Poradie uchádzačov určí skúšobná komisia podľa výsledkov prijímacej skúšky osobitne pre dennú a externú formu štúdia. Minimálnou podmienkou úspešného absolvovania prijímacej skúšky je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov spolu za všetky časti prijímacej skúšky (časť II), t.j. minimálne 101 bodov. V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov určí poradie komisia s prihliadnutím na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti uchádzačov a na výsledky ich inej odbornej činnosti.

 2. O prijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzači budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní v rámci plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách štúdia. Počet prijatých uchádzačov o doktorandské štúdium v dennej forme závisí od ekonomických možností financovania štipendií doktorandov na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach v danom akademickom roku. Fakulta plánuje prijať predpokladaný počet 6 doktorandov v dennej forme štúdia a predpokladaný počet šesť doktorandov v externej forme štúdia.

 3. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom zasielané podľa ustanovenia § 58 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“). V rozhodnutí o prijatí uchádzača dekan fakulty uvedie meno školiteľa a tému dizertačnej práce, ako aj poradové miesto, na ktorom sa uchádzač umiestnil. Rozhodnutie o neprijatí uchádzača obsahuje aj informáciu o poradovom mieste, na ktorom sa uchádzač umiestnil.

 4. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa ustanovenia § 58 ods. 8 zákona o vysokých školách.Form of entrance exam

1. Prijímacia skúška v jednotlivých odboroch štúdia1sa skladá z:

 • hodnotenia rámcového projektu k téme dizertačnej práce,
 • ústnej skúšky.

2. Hodnotenie rámcového projektu k téme dizertačnej práce:

Podkladom k tejto časti prijímacej skúšky je rámcový projekt k téme dizertačnej práce predložený uchádzačom spolu s prihláškou na štúdium. Projekt vyhodnotí zadávateľ témy dizertačnej práce (školiteľ) pred termínom prijímacej skúšky; za projekt k téme dizertačnej práce

uchádzač môže získať max. 100 bodov.

3. Ústna skúška pozostáva z:

 • ústnej časti spočívajúcej v prezentácii rámcového projektu k dizertačnej práci a zodpovedaní otázok v rámci diskusie ku spracovanému rámcovému projektu k téme dizertačnej práce, ktorej súčasťou môže byť aj preverenie schopnosti komunikácie v cudzom jazyku (časť III. bod 1); za túto časť prijímacej skúšky uchádzač môže získať max. 50 bodov,
 • ústnej časti zo zvoleného odboru štúdia1: Uchádzač si vytiahne dve otázky z okruhu otázok zvoleného študijného odboru a ústne na nich zodpovie; za ústnu časť prijímacej skúšky zo zvoleného odboru štúdia uchádzač môže získať max. 50 bodov. • Apply the application for study

  01.04.2019 - 07.06.2019

 • Performance of the entrance exam

  24.06.2019 - 24.06.2019

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • potvrdenie o absolvovaní štúdia vydané študijným oddelením príslušnej VŠ (len absolventi, ktorým ešte neboli vydané doklady o absolvovaní štúdia) (paper form)
 • priemery študijných výsledkov za jednotlivé ročníky (paper form)
 • zoznam publikovaných aj nepublikovaných prác (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 10-15 normostrán (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

IBAN: SK 69 8180 0000 0070 0007 8432

BIC: SPSRSKBA

Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Aneta Gonosová – aneta.gonosova@upjs.sk
Last update: 21.05.2019 10:52

Draw attention to not topical data