Neurológia

Prospects of graduates

Absolventi doktorandského štúdia na JLF UK v Martine získavajú schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú prácu v príslušnom odbore a programe. Preto ich uplatnenie je v samostatnej vedeckej a tvorivej činnosti v oblasti vedeckého výskumu, v pedagogike a v klinických odboroch i v liečebno - preventívnej práci vo svojom i v príbuzných odboroch. Absolventi majú schopnosti prispievať k ďalšiemu rozvoju svojich a príbuzných odborov.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

-       úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru z príslušného odboru a svetového cudzieho jazyka,

-       voľné školiace kapacity školiteľov príslušného odboru,

-       limit počtu pridelených miest doktorandov dennej formy,

-       potvrdenie o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa (k termínu prijímacieho konania),

-       overená kópia vysokoškolského diplomu (po promócii)

-       možnosť prihlásiť sa len na jeden študijný odbor, na jednu tému

-       potvrdenie o praxi

-       súhlas zamestnávateľa so štúdiomAdditional information

Počty miest

Podľa počtu pridelených miest doktorandov dennej formy v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný kalendárny rok a voľných školiacich kapacít školiteľov príslušného odboru.

 

S témami dizertačných prác sa bude možné oboznámiť na Dekanáte JLF UK alebo webovej stránke JLF UK http://www.jfmed.uniba.sk v časti NOVINKY, resp. INFO O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA (Doktorandské štúdium).Form of entrance exam

prijímací pohovor • Apply the application for study

  16.03.2012 - 21.05.2012

 • Performance of the entrance exam

  14.06.2012 - 15.06.2012

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV
 • Bachelor diploma
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Annual tuition fees
Standard length of study: 300 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Základné identifikačné údaje na vykonanie platby:

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000134502/8180

Variabilný symbol:  154

 

Kontaktná adresa:

Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A

036 01 Martin

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Eva Andrisová – andrisova@jfmed.uniba.sk
Last update: 11.01.2012 13:08

Draw attention to not topical data