Sociálna práca so zameraním na rodinu

Prospects of graduates

Absolvent druhého stupňa je oprávnený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, v zdravotníctve, školstve, v psychologickom a pedagogickom poradenstve, pracovať v diecéznych alebo farských pastoračných centrách, v charitatívnej oblasti a v mimovládnych organizáciách. Absolvent je schopný analyzovať spoločenskú situáciu, navrhovať, prijímať, riešiť otázky sociálnych problémov, otázky rodinnej politiky a rodinného života a samostatne plánovať a navrhovať aktivity v oblasti charitatívnej pomoci a služieb. Vie špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať rozsiahle integrované riešenia zahŕňajúce determinanty problémov makro, mezo i mikro prostredí. Je schopný pracovať v projektoch, ktoré zahŕňajú identifikáciu problému, návrh, a imlementáciu rozsiahlych riešení v sociálnej práci spolu s testovaním a primeranou prvo-, druho- a treťostupňovou dokumentáciou, pričom si uvedomuje jednotlivé aspekty kvality. Absolvent bude preukazovať dôkladné porozumenie nosných oblastí znalostí a teórie sociálnej práce spolu so schopnosťou kritického úsudku v celom spektre problémov súvisiacich so sociálnou prácou, pričom dokáže nachádzať a prezentovať vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní riešenia problémov v sociálnej práci.

Všetky tieto otázky môže v prípade potreby posudzovať a riešiť z pohľadu sociálnej náuky cirkvi a vychádzať z kresťanských základov. Absolvent môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v daných odboroch.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

K prihláške je potrebné doložiť:

 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu sobášneho listu uchádzača, ak došlo k zmene priezviska,
 • odporúčanie od rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov),
 • úradne overenú kópiu bakalárskeho diplomu, úradne overenú kópiu dodatku k diplomu, úradne overenú kópiu vysvedčenia z bakalárskeho štúdia (študenti, ktorí získali bakalárske vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní),
 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Bakalárski absolventi TF TU, ktorí pokračujú v magisterskom štúdiu prikladajú k prihláške:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.


Conditions for international students

Pre zahraničných študentov platia tie isté podmienky ako pre domácich.Without entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., email: milan.urbancok@truni.skGeneral information on the admission exam

Poplatok za prijimacie konanie je 35,- €. • Apply the application for study

  30.07.2021

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Bachelor diploma (paper form, electronic form)
 • attested copy of birth certificate (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu (paper form, electronic form)
 • úradne overená kópia vysvedčenia z bakalárskeho štúdia (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 680 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Martina Hodásová – martina.hodasova@truni.sk
Last update: 03.06.2021 10:27

Draw attention to not topical data