Muzikológia

Muzikológia je odbor, ktorý skúma z teoretického, historického a systematického hľadiska znejúcu, písomne fixovanú, šírenú a spoločensky recipovanú hudbu v jej historických, regionálnych a druhovo-žánrových podobách. Je jedným z najstarších odborov na Filozofickej fakulte UK (prednáša sa od roku 1921). V súčasnosti zabezpečuje Katedra hudobnej vedy FiF UK študijné programy Muzikológia na 3 stupňoch – bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Vyučuje sa najmä: a) historická muzikológia (dejiny európskej a slovenskej hudby, ale tiež dejiny hudobného divadla, populárnej hudby a jazzu), b) systematická hudobná veda (hudobná akustika, hudobná psychológia a sociológia, náuka o hudobných nástrojoch atď.), c) hudobná teória a analýza a d) etnomuzikológia. Dôležitou súčasťou štúdia sú praktické hudobné predmety (Collegium musicum, hra partitúr) a odbory praktického využitia muzikologického vzdelania (hudobná publicistika, hudobná muzeológia, koncertná a operná dramaturgia, hudobný manažment). O prijatie na dvojročné magisterské štúdium Muzikológie sa môžu uchádzať absolventi bakalárskych programov v rámci odborov Dejiny a teórie umenia, Hudobné umenie, Učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov a štúdia bakalárskeho programu Integratívne štúdiá hudby.

Organizácia štúdia

V priebehu dvojročného magisterského štúdia študijný program Muzikológia obsiahne:

- komplexný prehľad vývoja svetovej i slovenskej hudby a hudobnej kultúry od najstarších čias po súčasnosť, vrátane rôznosti historiografických metód, povedomia metodologických problémov a znalosti metód analýzy, dokumentácie a prezentácie;
- rozvinutie poznatkov z hudobno-teoretických disciplín smerujúce k samostatnej analýze a interpretácii hudby;
- prehĺbenie poznatkov z jednotlivých disciplín systematickej hudobnej vedy, etnomuzikológie, problematiky hudobného divadla, populárnej hudby a jazzu;
- samostatnú prácu vedeckého charakteru, ústiacu do výstupov v podobe seminárnych prác a magisterskej práce;
- niektoré dôležité odbory praktického využitia muzikologického vzdelania (hudobná publicistika, hudobná muzeológia, koncertná a operná dramaturgia, hudobný manažment).Prospects of graduates

Absolvent magisterského štúdia Muzikológie má možnosť:
- pokračovať v treťom, doktorandskom stupni štúdia študijného programu Muzikológia;
- pracovať ako samostatný odborný pracovník v oblasti
   a) vedy a výskumu (múzeá, archívy, vedecké knižnice),
   b) po získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať na stredných (konzervatóriá, gymnáziá), resp. vysokých školách (FiF UK, pedagogické fakulty, VŠMU, AU),
   c) masmediálnej praxe (odborná publicistika a redaktorská, resp. dramaturgická práca),
   d) kultúrnych inštitúcií, občianskych združení a súkromných subjektov (ako dramaturg, vydavateľ, dokumentarista, projektový manažér v agentúrach a organizáciách tretieho sektora),
   e) regionálnej a miestnej kultúry (miestne knižnice, domy kultúry, regionálne centrá, orgány samosprávy).Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Uchádzač o štúdium druhého stupňa na FiF UK si môže podať prihlášku iba na jeden študijný program.

Na daný magisterský študijný program budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači na základe prijímacej skúšky zameranej na hudobnú teóriu a dejiny hudby.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia (na základe žiadosti uchádzača).Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky alebo všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/ Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (na magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program). Požadovaným dokladom o tejto skutočnosti je notársky overená kópia diplomu vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolventi FiF UK z roku 2016 nedokladujú).

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky, resp. váženého študijného priemeru.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/magisterske-studium/  • Apply the application for study

    30.04.2017

  • Performance of the entrance exam

    20.06.2017 - 20.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
8


Additions
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • výpis vykonaných študijných povinností za bakalárske štúdium (paper form)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Konštantný symbol: 0379

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 03.04.2017 17:09

Draw attention to not topical data