Muzikológia

Uvažovanie o hudbe je oddávna súčasťou našej európskej kultúry. Otázky pôvodu hudby, jej zákonov, vplyvu na ľudskú dušu pútali pozornosť hudobníkov, ale aj filozofov a iných učencov už od staroveku. V rámci bakalárskeho študijného programu Muzikológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  sa študenti oboznamujú s všetkými troma základnými oblasťami odboru: dejinami hudby, etnomuzikológiou (teóriou ľudovej a tradičnej hudby) a systematickou muzikológiou (zahŕňajúcou hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí).

Veľká pozornosť sa tradične venuje „klasickej“ hudbe, okrem toho sa však študenti zoznamujú aj s folklórom, populárnou hudbou, jazzom a najnovšími hudobnými smermi. Nechýbajú praktické hudobné predmety ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr, ako aj odbory praktickej aplikácie muzikológie: počítačová muzikológia, hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia či hudobná muzeológia. Študenti majú možnosť absolvovať stáže v hudobných inštitúciách, agentúrach a v rámci festivalov, ako aj doplnkové pedagogické štúdium.

Kurzy v slovenčine a angličtine vedú pedagógovia katedry a externí pedagógovia – domáci aj zahraniční odborníci z akademických pracovísk i z praxe. Každý rok viacerí naši študenti absolvujú študijné pobyty v zahraničí (v rámci programu Erasmus+ a iných štipendijných programov).

Bakalársky študijný program muzikológia je akreditovaný ako jednoodborový, ale tiež v kombinácii s iným odborom: etnológiou, históriou a germanistikou. Študenti dvojodborového štúdia majú študijný plán na Katedre muzikológie vhodne upravený a zoštíhlený, s ohľadom na danú kombináciu.Prospects of graduates

Absolventi bratislavskej Katedry muzikológie sa úspešne uplatňujú v najrôznejších profesionálnych oblastiach, a to na Slovensku i v zahraničí (možnosť ich uplatnenia v zahraničí zvyšuje fakt, že časť predmetov sa vyučuje v angličtine). Niektorí z nich vyučujú na vysokých a stredných školách a na základných umeleckých školách. Iní sa stanú rozhlasovými a televíznymi redaktormi, redaktormi v odborných časopisoch, ale aj v kultúrnych oddeleniach denníkov, dramaturgmi, promotérmi a manažérmi hudobných inštitúcií, divadiel, agentúr, festivalov. Niektorí z absolventov si nájdu svoje miesto na vedeckých pracoviskách, ako je napríklad Ústav hudobnej vedy SAV, resp. v špecializovaných knižniciach, archívoch, múzeách a regionálnych kultúrnych inštitúciách. Absolventom muzikológie sa otvára aj vzrušujúca cesta nezávislých kultúrnych aktivít na pôde občianskych združení a neziskových organizácií.. A napokon sú aj takí, pre ktorých sa muzikológia stane skôr rozširujúcim štúdiom, jedným zo stupienkov na ich ceste k zrelosti a úspešnej kariére praktických hudobníkov.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Additional information

Muzikológiu prichádzajú študovať absolventi konzervatórií, ale aj gymnázií a rôznych iných stredných škôl, ktorí sa v hudbe vzdelávali na ZUŠ. Tým poskytujeme na bakalárskom stupni veľmi dobrý výcvik v hudobných a hudobno-teoretických zručnostiach, takže pri troche snahy v tejto oblasti úspešne dobiehajú konzervatoristov.

Rozhodujúcim predpokladom na štúdium je záujem o hudbu a kultúru. Budúci študent muzikológie samozrejme urobí dobre, keď sa bude zdokonaľovať v rozoznávaní počutých intervalov a akordov (aj s pomocou aplikácií dostupných pod heslom „solfeggio“) a v čítaní notového textu, keď bude počúvať veľa rôznej hudby a študovať literatúru o hudbe (niekoľko tipov je uvedených na konci tejto informácie). Šance na produktívne strávený čas počas štúdia a na dobré uplatnenie v praxi zvyšuje aj dobrá znalosť cudzích jazykov: v prvom rade angličtiny, na druhom mieste nemčiny, prípadne aj taliančiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny atď.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Conditions of admission without the entrance exam

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Coordinator for students with specific needs

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Form of entrance exam

Na študijný program muzikológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.  • Apply the application for study

    02.01.2019 - 28.02.2019

  • Performance of the entrance exam

    08.12.2018 - 25.05.2019

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Last update: 01.10.2018 21:53

Draw attention to not topical data