Multimediálne technológie

Štúdium umožňuje získať absolventovi vedomosti a praktické zručnosti v oblasti zberu, spracovania a prezentácie digitálneho audiovizuálneho obsahu na primeranej technickej, estetickej a etickej úrovni. Absolvent získa, okrem teoretického základu informačných technológií a elektroniky, vedomosti z oblasti spracovania signálov, štúdiovej techniky, počítačovej grafiky, kreatívnej audiovizuálnej tvorby ako aj potrebné programátorske zručnosti pre spracovanie multimediálnych dát.Prospects of graduates

Absolvent predstavuje odborníka s odbornými vedomosťami a technickými zručnosťami v oblasti informatiky s multidisciplinárnym presahom do kreatívnej multimediálnej tvorby, ktoré vie aplikovať a interpretovať v rôznych odvetviach audiovizuálnej produkcie. Študent sa popri štúdiu teoretického základu informačno-komunikačných technológií špecializuje na oblasti fotografickej a filmovej techniky, zvukovej a obrazovej techniky, vrátane digitálneho spracovania a distribúcie videa a audia. Dokáže plánovať, projektovať a realizovať rôzne činnosti v oblasti informačných technológií a multimediálnej tvorby. Kreatívne-orientované predmety zabezpečujú u absolventov schopnosť vytvárať a spracovávať multimediálne diela a aplikácie nielen na primeranej technickej, ale aj estetickej a výtvarnej úrovni. Synergia technického a kreatívneho vzdelania umožní absolventovi pracovať ako špecialista na vytváranie multimediálnych prezentácií, na pozíciách zvukových a obrazových technikov a dizajnérov. Rozsah získaných znalostí a praktických zručností im umožňuje pracovať v spoločnostiach zameraných na informačné technológie, reklamnú a poradenskú činnosť a v štúdiách produkujúcich multimediálne produkty ako odborníkov, ovládajúcich nielen technické zázemie tvorby, ale oboznámených aj s kreatívnou zložkou ich práce. Keďže ide o akademicky orientovaný študijný program, učebný plán je koncipovaný tak, aby umožňoval absolventom pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe 2.stupňa multimediálne inžinierstvo. Softvérové zručnosti: Python, Java, Matlab, JSP, Blender, Adobe Premiere, Adobe After Effect, Adobe Audition, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Android Studio, HTML, CSS, SQL.Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základná podmienka prijatia Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí (okrem ČR za predpokladu štúdia v českom jazyku) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 (jazykovú prípravu s príslušným dokladom o absolvovaní je možné absolvovať na UNIZA ešte pred prijímacím konaním).Additional information

Prihlášky sa podávajú na konkrétny študijný program. V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://feit. uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index. php. Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky do určených termínov. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku. Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

1. životopis,

2. potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

3. kópie vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy. Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú, alebo vložia do elektronickej prihlášky, kópie maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Conditions for international students

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Mariana Beňová, PhD. Tel.: 041/513 20 57 e-mail: mariana.benova@feit.uniza.skGeneral information on the admission exam
 1. Prijímacia komisia udelí uchádzačovi 0-100 bodov podľa týchto kritérií:

                         I.          0-60 bodov na základe výsledkov štúdia na strednej škole:

a)   podľa celkového aritmetického študijného priemeru za predposledný ročník štúdia (t. j. za 3. ročník v prípade strednej školy so 4-ročným štúdiom, resp. za 4. ročník v prípade strednej školy s 5-ročným štúdiom a za 7. ročník v prípade osemročného gymnázia). Príslušnému študijnému priemeru sa priradí počet bodov podľa nasledujúcich pravidiel:

 • 1,00 – 1,50 vrátane: 10 bodov;
 •  nad 1,50 – 1,75 vrátane: 8 bodov;
 •  nad 1,75 – 2,00 vrátane: 6 bodov;
 •  nad 2,00 – 2,25 vrátane: 4 body;
 •  nad 2,25 – 2,50 vrátane: 2 body;
 • nad 2,50:  0 bodov;

b)   v prípade úspešného absolvovania maturitnej skúšky z matematiky získa uchádzač body takto:

 • za známku výborne (resp. 1) získa 10 bodov;
 • za známku chválitebne  (resp. 2) získa 6 bodov;
 • za známku dobre  (resp. 3) získa 2 body;
 • za známku dostatočne  (resp. 4) získa 0 bodov;

c)    podľa druhu absolvovanej strednej školy: Body získané na základe výsledkov štúdia na strednej škole (podľa a) až b)) sa v prípade absolvovania gymnázia násobia koeficientom 2,0 a v prípade absolvovania strednej odbornej školy v odbore, ktorý je príbuzný k študijnému programu (ŠP) multimediálne technológie (napr. multimédiá, informačné a sieťové technológie, informačné a digitálne technológie, programovanie digitálnych technológií, inteligentné technológie, elektrotechnika a pod.) koeficientom 1,75. V prípade absolvovania odboru nesúvisiaceho so ŠP multimediálne technológie sa body násobia koeficientom 1,0;

d)   ak bol uchádzač počas stredoškolského štúdia úspešným riešiteľom a umiestnil sa na prvých troch miestach na minimálne okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného programu multimediálne technológie, SOČ alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA - v tomto prípade sa uchádzačovi priradí 10 bodov;

e)   za úspešné absolvovanie SCIO testu z matematiky aspoň na 61% sa uchádzačovi priradí 10 bodov;

                       II.          0-40 bodov pridelí prijímacia komisia na základe absolvovania prijímacieho pohovoru, kde uchádzač získa body za:

 • preukázanie všeobecného prehľadu v oblasti informatiky a multimediálnych technológií, v rozpätí 0 až 20 bodov.
 • prezentácia aktivít a výstupov tvorivej činnosti uchádzača z oblasti informatiky a multimédií, ako aj jeho celkovej motivácie k  štúdiu, v rozpätí 0 až 20 bodov. Bližšie informácie sú dostupné na:

https://kmikt.uniza.sk/index.php/uchadzaci/moznosti-studia/bakalarske-studium.

 1. Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacieho konania a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č. 198  Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
  1. Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti a maturitné vysvedčenie.


Form of entrance exam

pohovor • Apply the application for study

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Performance of the entrance exam

  18.06.2024 - 19.06.2024

 • Send certificate to

  07.06.2024

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)
 • (electronic form)
 • (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €


The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina banka: Štátna pokladnica IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917 konštantný symbol: 0308 variabilný symbol: 10331 - bakalárske štúdium

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet. Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať vložiť do príloh v elektronickej prihláške. Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Last update: 08.11.2023 10:40

Draw attention to not topical data