Multimediálne komunikačné technológie

Prospects of graduates

Absolvent inžinierskeho štúdia študijného programu Multimediálne telekomunikácie si prehĺbi v potrebnom rozsahu vedomosti z predmetov teoretického základu odboru vrátane číslicového spracovania signálov, spracovania a prenosu multimédií, ďalej získa podrobné poznatky z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a služieb a ich konvergencii, modelovania telekomunikačných systémov, bezpečnosti telekomunikačných systémov a sietí, ochrany údajov v telekomunikačných sieťach, kryptografickej bezpečnosti a overovania údajov a ich integrity. Absolvent inžinierskeho štúdia získa vedomosti z oblasti telekomunikačných systémov, sietí a multimediálnych služieb, z oblasti mobilných a satelitných systémov, sietí a služieb, širokopásmových spojovacích systémov, ako aj z oblasti riadenia a manažmentu telekomunikačných systémov, sietí a služieb. Ďalej získa tiež vedomosti z oblasti prípravy multimediálnych materiálov a dokumentov a tiež z oblasti ekonomických a právnych aspektov podnikania. Absolvent inžinierskeho štúdia študijného programu Telekomunikácie získa schopnosť špecializovať sa a adaptovať podľa potrieb praxe a výskumu, ako aj schopnosť trvalého prehlbovania vedomostí z odboru. Nájde uplatnenie ako tvorivý pracovník vo výskume, technickom rozvoji, projektovaní a manažmente telekomunikácií ako aj vo všetkých oblastiach aplikácií telekomunikačných a informačných technológií. Získa vedomosti a schopnosti, ktoré mu umožnia pracovať samostatne aj v tímoch na riešení projektov z oblasti telekomunikácií.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Podmienka na vzdelanie prvého stupňa:

 1. úspešne absolvovanie
 • bakalárskeho programu, ktorý je akreditovaný v tom istom odbore, v  akom je akreditovaný inžiniersky program, o ktorý sa uchádzač uchádza,
 • zodpovedajúceho odboru bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov,
 1. alebo úspešne absolvovaný iný program alebo odbor podľa predchádzajúcich predpisov, avšak so štruktúrou a obsahom  absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.

Ďalšie podmienky prijatia a  spôsob výberu prijatých uchádzačov:

 1. Uchádzač o inžinierske štúdium na FEI TUKE hodnotený aj na základe 7 kritérií s nasledovným bodovým ohodnotením:

Prospech v prvom stupni s vyznamenaním v odborev – 2000 bodov

Úspešný výsledok (úspešný riešiteľ) na významnej aj medzinárodnej odbornej súťaži; významnosť a súvislosť súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia – max. 1000 bodov

Celkové výsledky štúdia na prvom stupni štúdia, vážený priemer absolvovaných predmetov - max. 1000 bodov

Za opakované zápisy predmetov v bakalárskom štúdiu

 • za 3 predmety: -100 bodov
 • za 4 predmety: -200 bodov
 • za 5 predmetov: -300 bodov
 • za 6 predmetov: -400 bodov
 • za 7 predmetov a viac: -500 bodov

Hodnotenie obhajoby bakalárskej práce za E: -500 bodov

Dĺžka štúdií na prvom stupni, za každý začatý rok nadštandardnej dĺžky štúdia: -500 bodov

Úspešnosť predchádzajúceho štúdia druhého stupňa na TUKE a v SR (za každý aj neukončený rok zapísaného štúdia: -1000 bodov

 1. V prijímacom konaní bude vytvorené poradie uchádzačov na základe súčtu prislúchajúcich bodov. Najlepšie umiestnenie bude mať uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením.
 2. Na jednu prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.
 3. Štúdium na jednotlivé študijné programy pre jednotlivé formy bude otvorené, ak bude na nich prihlásený dostatočný počet uchádzačov.
 4. Počet prijatých na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok, študentov a aktuálnych kapacitných možností fakulty.
 5. O prijatí rozhoduje dekan, k dispozícii má odporúčanie prijímacej komisie.


Coordinator for students with specific needs

lubomir.bena@tuke.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Open day

  07.11.2016

 • Apply the application for study

  28.04.2017

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok:                       

20,00 € elektronická prihláška

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, v mimoriadnych prípadoch poštovou poukážkou typu U

Povinné údaje pri úhrade:Číslo účtu: 7000151433/8180 – Štátna pokladnica

Názov účtu adresáta: Fakulta elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, Letná 9, 042 00  Košice

Variabilný symbol: 042017

Konštantný symbol:     0308

Text pre prijímateľa:     meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň

Poštová adresa: Študijné oddelenie DFEI, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Miriam Štulajterová – miriam.stulajterova@tuke.sk
Last update: 20.10.2016 09:37

Draw attention to not topical data