Monitoring and Diagnostics of Technical Equipment

Štúdium na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove je založené na kreditovom spôsobe hodnotenia. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, druhý stupeň inžinierske štúdium, tretí stupeň doktorandské štúdium. Štúdium je členené do povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Povinné predmety je študent povinný absolvovať v plnom rozsahu. Výberom povinne voliteľných predmetov si študent musí doplniť štandardnú záťaž 30 kreditov za semester a 60 kreditov za akademický rok. Výberovými predmetmi, ktoré študent absolvuje nad štandardnú záťaž 60 kreditov za akademický rok si môže doplniť chýbajúce znalosti, alebo zvoliť tie predmety iného študijného programu, inej fakulty, alebo univerzity, o ktoré má záujem.Prospects of graduates

Absolventi majú potrebné znalosti a schopnosti teoreticko-aplikačného charakteru pre samostatné riešenie úloh zameraných na technické zariadenia, zisťovanie, analýzu a hodnotenie ich prevádzkových stavov, na modelovanie a  simuláciu spoľahlivosti, navrhovanie systémov údržby, systémov pre meranie a vyhodnocovanie kvality výroby, na tribologickú diagnostiku, vibrodiagnostiku a servis technických zariadení. Majú i doplnkové a súvisiace znalosti o modelovaní výrobných systémov, o aplikačných softvéroch pre vyhodnocovanie a predikciu prevádzkových stavov a režimov technických zariadení, riadení výrobných prevádzok, o technických materiáloch a ich skúšaní, ale i o logistike, základoch ekonomiky, priemyselnej psychológii, etike, ekológii a ochrane životného prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Na základe nadobudnutých poznatkov a vedomostí sú schopní viesť odborné tímy i pracovať v nich ako špecialisti a dokážu samostatne riešiť problémy súvisiace s prevádzkou výrobnej techniky, s monitoringom a diagnostikou jej prevádzkových stavov. Na základe vyhodnotenia prevádzkových stavov technických zariadení odporúčajú metódy, prístroje a technické systémy pre zabezpečovanie a riadenie prevádzky výrobnej techniky a navrhujú ekonomicky efektívne systémy pre diagnostiku, údržbu a servis prevádzkovaných technických zariadení. Majú široké uplatnenie na pozíciách vedúcich prevádzok, vedúcich údržbových, diagnostických a servisných tímov alebo ako špecialisti pre navrhovanie metód a technických systémov pre diagnostiku, údržbu a servis technických zariadení, i ako vysokokvalifikovaní špecialisti pri kompletnom zabezpečovaní konkurenčne schopnej prevádzky technických zariadení a celých výrobných systémov.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

ukončený 1. stupeň VŠ štúdiaAdditional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničíNo entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie skúšky sa nekonajúGeneral information on the admission exam

Uchádzači o inžinierske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

  • životopis
  • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
  • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


  • Apply the application for study

    29.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
30


Prílohy
  • Bachelor diploma (electronic form)
  • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Michal Hatala, PhD. – michal.hatala@tuke.sk
Last update: 30.03.2020 11:39

Draw attention to not topical data