International Management

Prospects of graduates

Prospects in management positions at all levels of management within an organisation.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre občanov SR :

31.5.2020

Posledný deň podania prihlášky na denné magisterské štúdium pre uchádzačov zo zahraničia:

31.7.2020

Termín konania prijímacej skúšky na denné magisterské štúdium:

3.9.2020

Poplatok za prijímacie konanie občania SR:

40 EUR / 32 EUR pri elektronickej prihláške

Poplatok za prijímacie konanie zahraniční uchádzači (v anglickom jazyku):

50 EUR

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Účet:

7000149544/8180

Variabilný symbol:

0001

Konštantný symbol:

0308

IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC

SPSRSKBAXXX

 

Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). Prihlášku je nutné poslať do uvedených termínov na predpísanom tlačive, pričom musí byť podpísaná uchádzačom o štúdium. Využiť je možné elektronickú prihlášku systému AIS alebo portálu Elektronickej prihlášky UK alebo fakultnú elektronickú prihlášku. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom. Fakultnú elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť, posielajú sa len nevyhnutné prílohy, ktoré systém uvedie v záverečných pokynoch po podaní prihlášky.

K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Každý uchádzač môže podať iba jednu prihlášku na denné a jednu prihlášku na externé magisterské štúdium, v ktorej uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

Súčasťou prihlášky je overená kópia bakalárskeho (magisterského, inžinierskeho) diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, životopis v slovenskom a anglickom jazyku a ďalšie doklady v súlade so schválenými kritériami na prijatie.

Ak uchádzačovi nebol ešte diplom vydaný, môže jeho overenú kópiu, ako aj vysvedčenia o štátnej skúške alebo potvrdenie o ukončení štúdia vydané študijným oddelením fakulty k prihláške doručiť dodatočne, najneskôr do 31.7.2020.

V prípade absolventov zo zahraničných vysokých škôl sa vyžaduje rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium. Návrh na prijatie získajú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom uchádzačov, ktorých fakulta plánuje prijať na štúdium podľa príslušného študijného programu, zvýšeným o primeranú rezervu. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia o neprijatí.

Akreditované študijné programy 2. stupňa:

Študijný program

Forma štúdia

Titul

Dĺžka štúdia v rokoch

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov

Manažment

Denná

Mgr.

2

300

Medzinárodný manažment

Denná

Mgr.

2

90

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Kritériá prijímania uchádzačov – občanov Slovenskej republiky o denné magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Študijný priemer za bakalárske (resp. ucelené vysokoškolské – Mgr., Ing.) štúdium po zaokrúhlení na jedno desatinné miesto do 1,3.

3) Znalosť anglického jazyka doložená skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka. Absolvovaná skúška z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia.

4) Umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov, a to v poradí:

a) absolventi denného bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave a absolventi medziodborových študijných programov zabezpečovaných v spolupráci s Fakultou managementu Univerzity Komenského v Bratislave (nevzťahujú sa na nich body 2 a 3),

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí nespĺňajú body 1 alebo 2 a vykonajú riadnu prijímaciu skúšku (z matematiky a anglického jazyka) a dosiahnu výsledok, ktorý by oprávňoval ich prijatie na bakalárske štúdium v danom akademickom roku v poradí podľa celkového počtu bodov získaných na tejto skúške.Additional information

Each applicant can only submit one application for daily and one application for external Master studies, where it is specified which study programs he is interested in, in order of importance. A complementary part of the application is also a notarized copy of the Bachelor (Master, Engineering) Diploma, reports of state exam, Curriculum Vitae in Slovak and English and other documents in compliance with the approved criteria for acceptance. In case the diploma has not yet been issued, it is possible to submit a notarized copy, as well as reports about state exam or a confirmation of the end of studies issued by the study department of faculty additionally but no later than July 31, 2016. In the case of graduates from foreign universities a decision about acknowledgement of educational documents is required.Conditions for international students

Kritériá prijímania zahraničných uchádzačov o denné magisterské štúdium na Fakulte managementu UK v Bratislave na akademický rok 2020/2021

 

1) Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia v študijnom odbore manažment alebo v príbuznom študijnom odbore – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu resp. výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

2) Dekan FM UK prijíma zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium v poradí:

a) absolventi bakalárskeho štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,

b) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu skúšku z matematiky a anglického jazyka a získali aspoň polovičný počet bodov, ako bol potrebný na prijatie na denné štúdium,

c) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa výšky študijného priemeru, ktorí:

i) preukázali znalosť anglického jazyka doloženú skúškou z anglického jazyka počas vysokoškolského štúdia alebo doloženú vysvedčením o štátnej skúške z anglického jazyka, resp. certifikátom TOEFL alebo absolvovanie prijímacej skúšky z anglického jazyka na FM UK a zároveň

ii) absolvovali skúšku z predmetu matematického alebo štatistického zamerania v priebehu vysokoškolského štúdia alebo absolvovanie prijímacej skúšky z matematiky na FM UK, resp. preukázali absolvovanie testu GMAT so skóre najmenej 500 bodov,

d) ďalší absolventi bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia podľa dosiahnutého priemeru známok z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD., rozalia.sulikova@fm.uniba.skGeneral information on the admission exam

Criteria for accepting foreign applicants for Master studies at the Faculty of Management Comenius University in Bratislava for academic year 2016/2017

 1. Bachelor’s Degree (or a Master’s Degree) in a study major of management or related field of study – supported by an officially notarized diploma about the Bachelor’s Degree (or a Master’s Degree) and by a supplement to the diploma or a statement of all exams passed at the university verified by the study department of a faculty or university. In case of studies in abroad supplemented by the document about acknowledgement of education.

 2. The dean of the Faculty of Management at Comenius University accepts foreign applicants for Master studies in the following order:

 1. Graduates of the Bachelor studies of the Faculty of Management of Comenius University in Bratislava,

 2. Other graduates of Bachelor studies (or graduates of Master studies), who have successfully passed the entrance exam on Mathematics and English and have gained at least a half of marks necessary for acceptance for daily studies,

 3. Other graduates of Bachelor studies (or graduates of Master studies) according to their study average who:

 1. have proved English language skills by an exam from English passed during university studies or have submitted a report about state exam on English, or  TOEFL certificate or have passed the entrance exam on English at FM UK and at the same time

 2. have passed the exam from Mathematics or Statistics during the university studies or have passed the entrance exam on Mathematics at FM UK, or have proved passing the GMAT test scoring at least 500 points[1].

 1. Other graduates of Bachelor studies (or graduates of Master studies) according to the achieved average from previous university studies.

  https://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/Form of entrance exam

writtenTests

in the subjects of the English language and Mathematics • Open day

  05.11.2020

 • Apply the application for study

  10.10.2019 - 31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  20.08.2020 - 03.09.2020

 • Send certificate to

  31.07.2020

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
90


Additions
 • CV (paper form)
 • Bachelor diploma (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o uznaní vzdelania (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 32 €

Billing information

Bank: Štátna pokladnica
Account: 7000149544/8180
Variable symbol: 0001
Constant symbol: 0308

SWIFT Code: SUBASKBX

IBAN : Sk63 8180 0000 00700 0149 544

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Last update: 19.09.2019 17:10

Draw attention to not topical data