International Management

Prospects of graduates

Prospects in management positions at all levels of management within an organisation.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 1. Each applicant may submit to the faculty only one application form for full-time bachelor level. In the application form, the applicant indicates all the the study programs that he is interested in in the order of their importance.
 2. Invitation for entrance exams is sent by the faculty to the candidate at least 14 days before the examination date.
 3. The entrance examination is written examination and is obligatory without exception for every candidate. It consists of two parts: a test in Mathematics and the English language test. The candidates wishing to study the International Management the entrance examination consist of three tests: the Mathematics test, the English language test and a test from French language or a test from German language. The results of the high school are not taken into account.
 4. Tests from Mathematics, English language, French and German languages are designed so that the total maximum possible sum of all obtained points for each test is one hundred.
 1. Results from high school at entrance exams taken into account. Prospective students who successfully completed the baccalaureate in mathematics However, gaining 10 points to achieve a number of points from tests of mathematics.

 1. The number of points needed for admission for foreign applicants is equal to half the number of points needed for admission of the citizens of Slovak Republic.
 2. The final decission on the admission of the candidate to the study program is done by the dean on the basis of the recommendations of the admission board.


Additional information

Applicants who wish to study at the Faculty of Management at Comenius University in Bratislava will also have the option to use the electronic application system AIS2 from the 10.01.2016. The printed application form should be preferably submitted not later than 31 of March 2016 and on the prescribed form must be signed by the applicant.

Application deadline for full-time bachelor studies for foreign applicants is: 31st of July 2016!Conditions for international students

Kritériá prijímania uchádzačov zo zahraničia na denné bakalárske štúdium na Fakultu managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Kritériá na prijímanie uchádzačov na FM UK v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení jeho noviel a pravidlami prijímacieho konania na UK.

 

1. Pre zahraničných uchádzačov je posledným dňom na podávanie prihlášok na denné bakalárske štúdium na Fakulte managementu UK na akademický rok 2020/2021 31. júl 2020.

2. Prihlášku je nutné podať do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku je 40 eur.

4. Každý uchádzač môže podať na fakultu iba jednu prihlášku na denné bakalárske štúdium. V prihláške uchádzač uvedie, o ktoré študijné programy má záujem, v poradí ich dôležitosti.

5. Pozvánku na prijímacie skúšky zašle fakulta uchádzačovi najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšky.

6. Prijímacia skúška je písomná a je povinná bez výnimky pre každého uchádzača. Pre uchádzačov o štúdium v študijnom programe Manažment sa skúška skladá z dvoch častí: skúška z matematiky a skúška z anglického jazyka. Pre uchádzačov o štúdium programu Medzinárodný manažment sa skúška skladá z troch častí: skúška z matematiky, skúška z anglického jazyka a skúška z francúzskeho jazyka alebo nemeckého jazyka.

7. Výsledky zo strednej školy sa pri prijímacej skúške nezohľadňujú. Uchádzači o štúdium, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku z matematiky však získavajú 10 bodov k dosiahnutému počtu bodov zo skúšky z matematiky.

8. Testy z matematiky, z anglického jazyka, francúzskeho jazyka a nemeckého jazyka sú zostavené tak, aby celkový maximálny možný súčet bodov z každého predmetu bol 100.

9. Počet bodov potrebných na prijatie pre zahraničných uchádzačov je rovný polovici počtu bodov potrebných na prijatie občanov Slovenskej republiky o denné štúdium.

10. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na návrh prijímacej komisie.

11. Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania bude vyhotovené písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok na prijatie na štúdium.

12. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva dekanovi fakulty v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí.

13. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 8 dní od doručenia rozhodnutia dekana, nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania v prítomnosti osôb poverených dekanom.

14. Ak dekanom poverená osoba zistí, že test uchádzača bol nesprávne vyhodnotený alebo došlo k omylu pri určení výsledného počtu bodov, oznámi písomne túto skutočnosť dekanovi fakulty, ktorý na ňu prihliadne pri preskúmaní rozhodnutia o neprijatí uchádzača.

 Conditions of admission without the entrance exam
 1. Bez povinnosti vykonať prijímaciu skúšku budú podľa poradia uvedeného v bode 12 na štúdium prijatí tí uchádzači o štúdium v študijnom programe Manažment a Medzinárodný manažment, ktorí:

 1. v aktuálnom  školskom roku, resp. v predchádzajúcom školskom roku, absolvovali externú časť maturitnej skúšky z matematiky a dosiahli percentil aspoň 50 a súčasne absolvovali externú časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) a dosiali percentil aspoň 60. Podmienku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka je možné nahradiť certifikátom úrovne B2 (napr. angličtina: Cambridge First Certificate, TOEFL 87-109; nemčina: Mittelstufe Deutsch; francúzština: DELF);

 2. ktorí doložia priemer známok za štúdium na strednej škole z matematiky a cudzieho jazyka (jazykov z ktorých pozostáva prijímacia skúška, podľa bodu 6.) do 1,5, pokiaľ študovali každý z týchto predmetov aspoň 3 roky na slovenskej alebo českej strednej škole; priemer sa počíta z koncoročných vysvedčení, pri štvorročných a päťročných stredných školách za celé štúdium, pri osemročných gymnáziách za posledné štyri roky štúdia;

 3. v rámci Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dosiahnu v testoch v jednom z nasledujúcich dvoch variantov požadované výsledky a pre program Medzinárodný manažment k nim priložia certifikátom úrovne B2 pre druhý jazyk prijímacej skúšky podľa bodu 6.:

  Variant 1: Všeobecné študijné predpoklady (VŠP) alebo v jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70;

  Variant 2: Matematika a Anglický jazyk, za každý test celkový percentil rovný alebo vyšší ako 70.

  Testy je možné absolvovať v niekoľkých mestách v Slovenskej republike aj v Českej republike. Započítaný bude najlepší dosiahnutý výsledok v danom teste z ktoréhokoľvek termínu v aktuálnom akademickom roku 2019/2020. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzačov fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť Scio. Každý uchádzač však musí spoločnosti Scio poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov fakulte (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku).

  Termíny testovania, miesta konania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps .

  Pri prijímacom konaní na základe výsledkov testovania Národnej porovnávacej skúšky (NPS; Scio) dekan fakulty odpustí poplatok za prijímacie konanie vo výške 50%.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD. rozalia.sulikova@fm.uniba.skGeneral information on the admission exam

On one application form, you can apply for more than one full-time program written in the order of their importance for you.

Proof of payment € 40 must be attached on the third page of the application form.

Applications must include curriculum vitae of the candidate.

Candidates who already have their matriculation certificate (especially if they finished the high school in the previous years as compared to the year 2016) must send also certified copy of the matriculation certificate.

If the matriculation certificate is not validated in the Slovak Republic you must validate it first!

 Validation of the matriculation certificate:

https://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/Form of entrance exam

writtenTests

The entrance exam for the study program International Management consists of the three written tests: in Mathematics, English language and from French language or German language, depending on the selected language version. • Open day

  05.11.2020

 • Apply the application for study

  10.10.2019 - 31.03.2020

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 32 €

Billing information

Bank: Štátna pokladnica
Account: 7000149544/8180
Variable symbol: 0001
Constant symbol: 0308

SWIFT Code: SUBASKBX

IBAN : Sk63 8180 0000 00700 0149 544

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Iveta Drahošová – iveta.drahosova@fm.uniba.sk
Last update: 19.09.2019 17:07

Draw attention to not topical data