Foreign Relations

Prospects of graduates

Študijný odbor Medzinárodné vzťahy na Vysokej škole Danubius a jej Fakulte verejnej politiky a verejnej správy je konštituovaný tak, aby jeho budúci absolvent bol pripravený uspokojiť nároky rôznych inštitúcií pôsobiacich v problematike medzinárodných vzťahov, či vo verejnej alebo súkromnej (obchodnej) sfére. 
Primárnym poslaním študijného odboru medzinárodné vzťahy je formovať osobnosť študentov  k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických vied, medzinárodných vzťahov, diplomacie, svetovej politiky a ekonomiky a aby získané vedomosti dokázali tvorivo a flexibilne uplatňovať v konkrétnom rozhodovaní na rôznych vnútroštátnych fórach v orgánoch štátnej správy územných celkov, na fórach medzinárodného významu v zastupiteľských orgánoch, inštitúciách štátnej správy vo vnútri štátu i v zahraničí . Absolventi  okrem toho nachádzajú uplatnenie v pedagogickom procese a vedeckom výskume, v analytickej činnosti pre verejnú a privátnu sféru, v médiách, politických stranách a občianskych združeniach, sú pripravení pôsobiť v medzinárodných organizáciách a inštitúciách nepolitického charakteru, získané vedomosti a zručnosti im umožňujú zastávať manažérske posty v privátnych podnikoch a pod.
•    Vedomosti a znalosti : (Bc.)stupeň:
•    Teoretické vedomosti
Absolvent získa základné teoretické vedomosti zo spoločenskovedných disciplín  z oblasti medzinárodných vzťahov, pochopí základné   súvislosti  budovania medzinárodných vzťahov a účasti jednotlivých národných štátov v medzinárodných vzťahoch. Je schopný sa efektívne orientovať v medzinárodno-politických reáliách, hodnotiť a analyzovať udalosti vznikajúce vo sfére medzinárodnej politiky. 
•    Praktické schopnosti a zručnosti
Absolvent  získa schopnosť  syntetizovať, analyzovať a triediť  teoretické a empirické poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, komparovať základné  ukazovatele  z medzinárodného prostredia.
• Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

 • pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov
 • pracovať s medzinárodnými databázami
 • využívať výpočtovú techniku k svojej práci
 • používať min. jeden svetový jazyk v odbornej komunikácií


Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Without entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.01.2022 - 30.04.2022

 • Performance of the entrance exam

  01.05.2022 - 01.10.2022

 • Submit additional application form

  30.09.2022

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • Potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Účet: 0201927056/0900
IBAN: SK69 0900 0000 0002 0192 7056
BIC: GIBASKBX
Banka: SLSP - pob. Sládkovičovo
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: ID osoby z AIS2 pri el.prihláške
Špecifický symbol: 311076
popis platby: meno a priezvisko

Always up-to-date news about university College DANUBIUS on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Svetluša Košická – svetlusa.justusova@vsdanubius.sk
Last update: 13.03.2022 19:22

Draw attention to not topical data