Medzinárodné podnikanie

Absolventi študijného programu Medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa medzinárodného podnikania, najmäv oblasti podnikovej ekonomiky, financií, marketingu, podnikania, obchodného práva a operácií na zahraničných trhoch, ako aj využívania kvantitatívnychmetód, IT zručností a cudzích jazykov umožňujúcim úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v danom podnikateľskom subjekte. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typovpodnikov – podnikov výroby, obchodu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventinadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti z interpersonálnej komunikáciea informačných systémov. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manaž-mente a špecificky o obchodnom podnikaní, európskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách.Prospects of graduates

Absolventi nachádzajúsvoje uplatnenie ako členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich medzinárodnopodnikateľské aktivitya zahraničnoobchodnú činnosť.Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanieCoordinator for students with specific needs

ORGONÁŠ, Jozef, doc. Ing., PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

+421 6729 1123

jozef.orgonas@euba.skGeneral information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). 

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená po 1. 1. 2019 na stránke:

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

písomná forma prijímacej skúškyTests

Informácie o predmetoch prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie  • Apply the application for study

    02.11.2021 - 31.03.2022

  • Performance of the entrance exam

    13.06.2022 - 16.06.2022

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
120


Additions
  • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 900 €


The fee for admission procedure
E-application form: 32 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke

http://www.euba.sk/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Mgr. Zuzana Juhászová, PhD. – zuzana.juhaszova@euba.sk
Last update: 21.01.2022 15:43

Draw attention to not topical data