Medicínska biológia

Prospects of graduates

Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov sú uvedené v ich charakteristike na

https://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/bakalarske-studium/Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Sú zverejnené na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Conditions for international students

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – podáva sa 

Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoConditions of admission without the entrance exam

a) na základe absolvovania profilových predmetov na strednej škole v požadovanom rozsahu pre študijný program, na ktorý sa uchádzač prihlási  a študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom). Z profilových predmetov nesmú mať uchádzači na sledovaných vysvedčeniach horšie hodnotenie ako 2.

alebo

b) úspešní riešitelia krajského kola alebo celoštátneho kola predmetovej olympiády organizovanej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, úspešní účastníci celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore, ktorý sa vzťahuje na profilový predmet príslušného študijného programu, víťaz Ceny dekana v celoštátnom kole predmetovej olympiády alebo Stredoškolskej odbornej činnosti a víťaz Ceny dekana PriF UK v kategórii „stredoškoláci“ na Festivale vedy a techniky AMAVET.

alebo

c) na základe predloženého certifikátu o absolvovaní testu z profilových predmetov v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS; organizovaných spoločnosťou www.scio.cz, s.r.o.) v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2020/2021, ktorý bude uchádzač dokladovať spolu s prihláškou do 15.03.2021.Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón + 421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakova@uniba.skGeneral information on the admission exam

Na jednej prihláške je možné uviesť 3 študijné programy. Vzhľadom na veľký počet prihlášok fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky. Informáciu o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, zašleme každému uchádzačovi najneskôr do 15.04.2021. Doklad o zaplatení poplatku  priložte k prihláške. Náhradný termín prijímacej skúšky môže byť udelený len z vážnych zdravotných dôvodov. Náhradný termín prijímacích skúšok z dôvodu časovej kolízie prijímacích skúšok na viacerých vysokých školách sa neudeľuje. Poplatok za podanie prihlášky elektronicky je 15€,  ak uchádzač pošle iba papierovú verziu prihlášky je poplatok za podanie prihlášky 50€.

podanie prihlášky

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky/

Sú zverejnené na

www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/Form of entrance exam

písomná • Apply the application for study

  15.01.2021 - 15.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2021 - 10.06.2021

 • Send certificate to

  10.06.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 15 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Eva Gregorova – gregorova@fns.uniba.sk
Last update: 28.09.2020 19:46

Draw attention to not topical data