Media Communication

Študijný program mediálna komunikácia, akreditovaný v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Výučba prebieha v spolupráci so zahraničnými partnerskými vysokými školami. Absolventi študijného programu získavajú úplné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore.

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie je bez prijímacej skúšky. Uchádzač musí splniť všetky podmienky prijímacieho konania.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.Additional information

Prihláška a základné náležitosti prihlášky

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta masmédií neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Po vyplnení e-prihlášky je potrebné zaslať poštou nasledovné prílohy:

Uchádzači, ktorí maturujú v tomto školskom roku:

 1. Vlastnoručne podpísaný životopis.
 2. Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Uchádzač, ktorý bude robiť maturitnú skúšku v tomto školskom roku, zašle alebo predloží osobne úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) ihneď po maturite na študijné oddelenie Fakulty masmédií PEVŠ.

Uchádzači, ktorí maturovali v minulom roku a skôr:

 1. Overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) – originály vysvedčení sa nebudú preberať.
 2. Vlastnoručne podpísaný životopis.
 3. Doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

-          Skladba predmetov na maturitnej skúške a úroveň maturity z jednotlivých predmetov nie je pre prijímaciu skúšku rozhodujúca.

-          Potvrdenie od lekára sa nevyžaduje.

-          Po zaregistrovaní e-prihlášky sa uchádzačovi vygeneruje číslo účtu a variabilný symbol, ktorý slúži na úhradu poplatku za spracovanie prihlášky vo výške 20,- €.

Uchádzač bude informovaný o stave jeho e-prihlášky prostredníctvom vygenerovanej e-mailovej komunikácie informačným systémom UIS, konkrétne o:

 1. Zaregistrovaní e-prihlášky informačným systémom.
 2. Potvrdení prijatia platby – po zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
 3. Akceptovaní kompletnej e-prihlášky fakultou (túto správu uchádzač musí dostať najneskôr do 14 dní od posledného termínu na podanie prihlášok).

Sídlo Fakulty masmédií je na Tematínskej 10, Bratislava – Petržalka (doklady môžete doručiť osobne, priamo na študijné oddelenie)

Poštou zasielajte doklady na adresu:

Paneurópska vysoká škola
Fakulta masmédií
Tomášikova 20
P.O.BOX 12
820 09 Bratislava 29

O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty v súlade s podmienkami stanovenými pre prijatie. Na základe žiadosti uchádzača o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí môže dekan uchádzača prijať alebo žiadosť odstúpiť rektorovi. Rektor potvrdí rozhodnutie dekana, zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy, alebo žiadosť v sporných prípadoch odstúpi Správnej rade.

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium alebo oznámením rozhodnutia o podmienečnom prijatí na štúdium (po doplnení základných podmienok prijatia na štúdium) a zaplatením určeného školného vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s finančnými podmienkami štúdia na fakulte a školné zaplatiť v termíne stanovenom PEVŠ.

Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom vysokej školy dňom zápisu na študijný program uskutočňovaný fakultou.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

 Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.Coordinator for students with specific needs

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými podmienkami: Fakulta masmédií | Paneurópska VŠGeneral information on the admission exam • Apply the application for study

  15.11.2021 - 30.09.2022

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 2390 €

The fee for admission procedure
E-application form: 20 €

Billing information

Account number: 10006-140115010/4900

Variable symbol: 20089

Constant symbol: 0379

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2022 02:51

Draw attention to not topical data