Mathematics

Prospects of graduates

Absolvent získa prehľad v reprezentačnom priereze kľúčových disciplín modernej matematiky, oboznámi sa s najdôležitejšími abstraktnými i konkrétnymi matematickými štruktúrami a súvislosťami medzi nimi. Naučí sa riešiť problémy rôznych matematických oblastí s použitím výsledkov viacerých matematických odborov a výpočtovej techniky.  Jeho teoretické vedomosti budú previazané s tvorbou matematických modelov a so znalosťami ich aplikácií v iných vedných odboroch (fyzika, chémia, biológia, stavebníctvo, elektrotechnika, ekonómia). V neposlednom rade si osvojí schopnosť kritického a logického myslenia, schopnosť získavať nové poznatky a flexibilitu v ich modifikácii a použití. Študijný program navyše poskytuje študentovi možnosť a priestor, a zároveň ho k tomu núti, aby si podľa vlastného uváženia a záujmu, samostatne rozšíril a doplnil svoj odborný profil výberom predmetov z ponuky iných študijných programov našej fakulty. Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

(1.) An applicant can achieve a maximum score of 30 points in the entrance exam.

(2) The score described in paragraph (1) is added to the score gained for study results in the Bachelor level study programme according to the formula b = 15 - 5p where b is the applicant's score and p is the weighted study average calculated using the numeric value specified in Article 23, paragraph 7 of the Study Rules of the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of the Comenius University.

(3 ) Participants of the admission procedure will be listed in an order for particular courses of study according to their scores. When compiling the list, higher scores are preferred to lower scores, and the order of interest in a study programme indicated in the applicant's application is taken into the account.Additional information

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 3 000 EUR.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí riadne skončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov, budú prijatí podľa nasledujúcich kritérií:

riadne skončený bakalársky študijný program matematika a získanie aspoň 15 bodov za písomnú časť prijímacej skúšky (max. 30 bodov) a študijné výsledky (max. 10 bodov). Písomná časť prijímacej skúšky je tvorená písomnou časťou ich bakalárskych štátnych skúšok v riadnom (júnovom) termíne.Coordinator for students with specific needs

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.,

Support Centre for Visually Impaired,

tel.: 02/6542 4862, fax: 02/6542 4862,

e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

(1) In case of graduates with a Bachelor degree obtained from the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics who have completed their Bachelor level studies in the academic year of 2009/2010 and apply for acceptance to the subsequent study programmes, the entrance exam is substituted by the state final exam for the Bachelor degree in the given course of study. For the purposes of this paragraph, Informatics (the conversion programme) is the subsequent study programme of the Bachelor level study programme of Applied Informatics, with a planned number of 20 accepted students.

(2) In case of graduates with a Bachelor degree achieved in the Faculty of Mathematics, Physics and Informatics who do not meet the condition provided in paragraph (1), as well as graduates from the Bachelor level studies achieved in other faculties, are to take an entrance exam in the scope of the curriculum of the Bachelor level study programme which is followed by the Master level study programme (Table 2 in the attachment). The scope of the curriculum is specified in detail by the syllabi of the given Bachelor level study programme. The exam consist of two parts, written and oral. The Dean can release an applicant from the obligation to take one or both parts of the exam, upon the proposal of the study programme's guarantor. An applicant is informed about the form of the exam in a letter of invitation to the entrance exam.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Forma skúšky je uchádzačovi oznámená v pozvánke na prijímaciu skúšku.  • Apply the application for study

    30.04.2022

  • Performance of the entrance exam

    14.06.2022 - 24.06.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Bank: Státe Treasury

Account: 7000138327/8180

Variable symbol: 800

For simpler identification, indicate your name in the note

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 01.09.2021 20:47

Draw attention to not topical data