Management

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie pozostáva z ústnej skúšky o predloženom projekte dizertačenej práce a relevantných otázkach zvoleného študijného odboru.Conditions of admission without the entrance exam

NieGeneral information on the admission exam

Doktorandské štúdium (denné 3 roky, externé 4 roky) sa realizuje:

v študijnom programe Manažment, v odbore manažment

Požiadavky pre uchádzačov na prijímacie skúšky:

 • ukončené vzdelanie  2. stupňa VŠ
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • prihláška (formulár dostať v predajniach tlačív ŠEVT) na doktorandské štúdium
 • životopis (v slov. jazyku)
 • overené doklady o vzdelaní - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (v prípade, že doklady o ukončení VŠ ešte neboli vydané, potvrdenie o ukončení VŠ zo študijného oddelenia)
 • zoznam publikačnej činnosti (ak ste publikovali)
 • potvrdenie o účasti na SVVČ a iných VVČ (ak ste sa zúčastnili)
 • ďalšie doklady o vzdelaní (jazykové znalosti, certifikáty, odporúčania)

K prihláške treba pripojiť písomný návrh projektu budúcej dizertačnej práce vo vzťahu k vybranej téme dizertačnej práce max. na 5 strán.

Písomné prihlášky s požadovanými prílohami zasielajte na Referát doktorandského štúdia Fakulty managementu UK Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05 Bratislava od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017. Elektronická prihláška je k dispozícii na titulke webovej stránke fakulty www.fm.uniba.sk.Form of entrance exam

Ústny pohovor. • Apply the application for study

  01.05.2017 - 31.05.2017

 • Performance of the entrance exam

  30.06.2017 - 30.06.2017

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information
 • Poplatok za prijímacie konanie: 40 €
 • Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 • Variabilný symbol: 006
 • Konštantný symbol: 0308
 • SWIFT Code: SPSRSKBAXXX
 • IBAN : Sk63 8180 0000 0700 0149 544


Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Drahoslava Kissova – drahoslava.kissova@fm.uniba.sk
Last update: 26.05.2017 12:52

Draw attention to not topical data