Manažment

Samostatné magisterské štúdium je vhodné pre absolventov iných fakúlt a vysokých škôl, alebo ako doplňujúce ekonomické a manažérske štúdium pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia iných fakúlt.

Štandardná dĺžka štúdia na magisterskom stupni štúdia sú tri roky. Študenti majú možnosť využiť pravidlá kreditového systému štúdia, navoliť si svoje vlastné tempo štúdia a skončiť štúdium o rok skôr, ako je štandardná dĺžka štúdia, v zmysle ustanovení Študijného poriadku UK. Študent externej formy štúdia si môže v jednom akademickom roku zapísať najviac 60 kreditov.

Magisterský stupeň ponúka prehlbujúce štúdium v ťažiskových predmetoch, ktoré umožňujú nadobudnúť komplexné poznatky  o  finančnom, marketingovom či strategickom manažmente, organizačnom správaní, procesnom manažmente, manažérskom rozhodovaní, manažérskom účtovníctve, manažmente projektov a o ďalších témach. Ponuka  hlavných  odborných  predmetov  je doplnená  špecializáciami (blokmi),  ktoré  ponúkajú hlbšie  zameranie  na niektorú z oblastí: 

 • Finančný manažment
 • Marketing
 • Manažment ľudských zdrojov
 • Podnikanie a strategický manažment
 • Manažment IS a počítačových sietí
 • Digitálny manažment a online marketing


Prospects of graduates

Absolventi magisterského štúdia dokážu riadiť veľké skupiny ľudí a rýchlo sa prispôsobovať zmenám v trhovom prostredí. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných súvislostiach v kontexte celej organizácie a prostredia, v ktorom pôsobia. Sú schopní viesť tím, pracovať v tíme, navrhovať a realizovať praktické riešenia platné pre celú organizáciu.

Integrované prepojenia medzi predmetmi v študijnom programe vytvárať vhodný základ pre rozvoj budúcej manažérskej kariéry. Na rozdiel od samostatných kurzov, zameraných na ekonomické a manažérske témy, štúdium na Fakulte managementu je zamerané na pochopenie organizácie ako celku a vzájomnej interakcie jednotlivých jej častí.
Aj preto absolventi externého štúdia nemajú problém s uplatnením sa praxi a v anketách hodnotia pozitívne dopady štúdia na ich kariérny posun, ako aj osobnostný rozvoj.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Kritériá prijímania uchádzačov o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sú vypracované v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a pravidlami prijímacieho konania na UK.

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium študijného programu druhého stupňa vysokej školy, ktorá vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách, je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (ukončené bakalárske štúdium, resp. ucelené magisterské alebo inžinierske štúdium). Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie.Additional information

Uchádzači o štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave využijú elektronickú prihlášku systému AIS2 alebo portálu Elektronickej prihlášky UK (https://e-prihlaska.uniba.sk/). Elektronickú prihlášku nie je potrebné vytlačiť. Prihlášku v listinnej forme podáva uchádzač len v nevyhnutných prípadoch a táto musí byť podpísaná uchádzačom (smerodajný je dátum odoslania zásielky na Fakultu managementu UK).

K prihláške musí byť doložený doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 

Výška školného magisterské študijné programy v slovenskom jazyku so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky 1.a 2. rok štúdia 1 400 € a 3. rok štúdia 950 €

Kriteria_prijimania_Mgr_externe_2022_2023.pdf (uniba.sk)Conditions for international students

Podmienkou prijatia cudzincov (aj krajanov) na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade občanov SR, ktorý vyplýva z ustanovenia § 56 ods. 2 zákona o vysokých školách, a tým je absolvovanie študijného programu prvého stupňa - dokladom o uznaní vzdelania podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z. a zákona č. 359/2019 Z. z. a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Absolvovanie bakalárskeho (resp. uceleného vysokoškolského – Mgr., Ing.) štúdia – doložené úradne overeným diplomom o získaní titulu bakalár (resp. magister, inžinier) a dodatkom k diplomu alebo výpisom všetkých skúšok absolvovaných na vysokej škole overený študijným oddelením príslušnej fakulty alebo VŠ. V prípade štúdia v zahraničí doložené dokladom o uznaní vzdelania.

Na externú formu magisterského štúdia sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky. Umiestnenie sa v poradovníku do miesta podľa počtu prijímaných študentov je závislé od výsledkov štátnej skúšky - priemeru výsledkov štátnej skúšky absolvovaného bakalárskeho štúdia (resp. uceleného magisterského alebo inžinierskeho štúdia).

V prípade záujemcov o magisterský stupeň štúdia z iných fakúlt, ktorí neabsolvovali v rámci bakalárskeho štúdia (resp. uceleného magisterského alebo inžinierskeho štúdia) predmet matematického/štatistického zamerania, absolvujú v rámci magisterského štúdia predmet Manažérska štatistika nad rámec zapísaných kreditov.Coordinator for students with specific needs

Uchádzač so špecifickými potrebami, ktorý požaduje primerané úpravy a podporné služby pri prijímacej skúške, posiela spolu s prihláškou na štúdium aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej skúšky so špecifikáciou požadovaných úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá príslušnú odbornú dokumentáciu. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky na štúdium uchádzača so špecifickými potrebami je súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

doc. PhDr. Rozália Sulíková, PhD.

rozalia.sulikova@fm.uniba.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  30.06.2022

 • Submit additional application form

  15.10.2022

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
380


Annual tuition fees
Standard length of study: 1400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1400 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

 

Poplatok za prijímacie konanie v slovenskom jazyku: 20 EUR

Spôsob úhrady pri e-prihláške uprednostniť platbu cez QR kód

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Účet: 7000149544/8180 IBAN - prijímacie skúšky

SK63 8180 0000 00700 0149 544

SWIFT/BIC SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 0001

Špecifický symbol: ID uchádzača uvedené v príkaze na úhradu

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko

 

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Daňová – andrea.danova@fm.uniba.sk
Last update: 30.01.2022 12:57

Draw attention to not topical data