Manažment verejných politík

Absolvent inžinierskeho študijného programu Manažment verejných politík disponuje odbornými a metodickými vedomosťami, zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík, ktoré vytvárajú predpoklad pre jeho sektorovú špecializáciu. Na domácom a európskom trhu práce nachádza absolvent uplatnenie v pozíciách tvorca verejných politík, riadiaci pracovník a špecialista v orgánoch štátnej správy a samosprávy, či odborník tvoriaci podporu pre tvorbu a riadenie verejných politík. O absolventa sa zaujíma nielen verejný sektor, ale nájde uplatnenie aj v súkromnom, či neziskovom sektore. Absolvent je schopný pôsobiť v európskych a medzinárodných orgánoch. Nadobudnuté kompetencie počas štúdia umožňujú absolventovi zhodnotiť sociálno-ekonomický (a širší celospoločenský) vývoj, analyzovať navrhované riešenia a pripravovať stratégie a koncepcie v oblasti verejných politík v záujme ovplyvnenia ekonomického vývoja, v kontexte prípravy a implementácie verejných politík založených na dôkazoch (evidence-based policy). Absolvent vie pracovať s relevantnými zdrojmi na základe čoho formuluje, realizuje a hodnotí komplexné riešenia problémov. Predmety študijného programu rozvíjajú okrem vedomostnej bázy aj manažérske zručnosti, kritické myslenie, schopnosť porovnávať alternatívy, implementovať opatrenia vo verejných politikách a vyhodnocovať výsledky ako aj dopady prijatých opatrení na jednotlivé cieľové skupiny. Absolvent študijného programu je schopný vytvárať a viesť tímy, dokáže viesť konštruktívny dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami, hľadá kompromisné riešenia a argumentačne zvládne rôzne konfrontačné dimenzie možných postupov. Vie uskutočniť strategické rozhodnutie a prebrať zaň osobnú zodpovednosť. Absolvent je osobnosťou, ktorá je schopná samostatne integrovať a aplikovať vedomosti a zručnosti v širšom multidisciplinárnom kontexte spoločenských vzťahov, zohľadnením sociálnych princípov a princípov etiky, transparentnosti, formovania preferencií a hodnotových rámcov v spoločnosti. Cieľom inžinierskeho študijného programu Manažment verejných politík je absolvent, ktorý je schopný hľadať inovatívne riešenia pri kreovaní verejných politík, vyžadujúcich komplexné a odborné znalosti z rôznych špecializovaných oblastí. Absolvent študijného programu je schopný pracovať v multikultúrnom prostredí, kontinuálne sa vzdelávať a zároveň môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. Absolvent dosiahne úroveň 7 Slovenského kvalifikačného rámca, čomu zodpovedajú aj možnosti jeho uplatnenia v rámci nižšie identifikovaných povolaní. Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 2. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 2. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke:https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Performance of the entrance exam

    01.05.2024 - 02.07.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €


The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 27.11.2023 10:22

Draw attention to not topical data