Manažment verejných politík

Absolvent študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami z oblasti manažmentu a verejných politík. Dokáže kriticky analyzovať vybrané segmenty verejnej politiky, identifikovať ich riziká, navrhovať parciálne riešenia a riadiť proces ich zavádzania. Štúdiom získa absolvent základné manažérske zručnosti nevyhnutné pre riadenie procesu implementácie verejných politík. Predmety študijného programu rozvíjajú u absolventa schopnosť zhodnotiť sociálno-ekonomickú situáciu v spoločnosti, samostatne aplikovať získané vedomosti a pripraviť podklady pre rozhodovanie tvorcov verejných politík. Kompetencie získané počas štúdia umožňujú absolventovi kombinovať a spájať vedomosti z ekonómie a manažmentu s vedomosťami zo súvisiacich spoločenskovedných disciplín. Rozumie a aplikuje princípy etiky a transparentnosti vo verejných politikách. Ovláda základné metódy kvalitatívnej aj kvantitatívnej analýzy a dokáže výsledkom porozumieť, výsledky interpretovať a použiť pre efektívne riešenie úloh vo verejnej ako aj súkromnej sfére. Medzi mäkké zručnosti absolventa patrí príprava odborných prezentácií, komunikačné zručnosti a schopnosť kultivovaného odborného prejavu (aj v cudzom jazyku). Absolvent študijného programu je kompetentný vykonávať samostatnú odbornú prácu, pracovať v tíme a niesť zodpovednosť za parciálne riešenia. Moderné trendy v praxi manažmentu verejných politík vytvárajú predpoklad pre sektorovú špecializáciu absolventa v kontexte nadobudnutých zručností a kompetencií, čo je aj cieľom bakalárskeho študijného programu Manažment verejných politík. Odborné zručnosti, spôsobilosti a kompetencie, ktoré absolvent nadobudne počas štúdia mu umožňujú uplatnenie na domácom a európskom trhu práce. Absolvent tohto študijného programu môže pokračovať v štúdiu na druhom stupni v študijnom programe Manažment verejných politík (ale tiež na iných ekonomicky zameraných študijných programoch). Absolvent dosiahne úroveň 6 Slovenského kvalifikačného rámca, čomu zodpovedajú aj možnosti jeho uplatnenia v rámci nižšie identifikovaných povolaní. Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia na 1. stupeň sú určené v Zásadách prijímacieho konania Informácie o podmienkach prijatia na 1. stupeň sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdfConditions for international students

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Ing. Olha Brytko

tel.: +421 2 672 95 358

e-mail: olha.byrtko@euba.sk General information on the admission exam

Informácie k prijímacím skúškam na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie:

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

 Form of entrance exam

Informácie o forme prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf  • Apply the application for study

    01.12.2023 - 31.03.2024

  • Performance of the entrance exam

    17.06.2024 - 21.06.2024

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €


The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Informácie o fakturačných údajoch sú zverejnené na stránke: https://nhf.euba.sk/www_write/files/studium/prijimacie-konanie/z%C3%A1sady_nhf_2024_2025_final.pdf

Upozornenie: Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu fakulty a správneho špecifického symbolu.

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Jana Kušnírová, PhD. – jana.kusnirova@euba.sk
Last update: 27.11.2023 10:12

Draw attention to not topical data