Manažment služieb v automobilovom priemysle

Študijný program „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ prispieva k rozvoju poznania v manažmente, ekonomike a ekonómii, kladie sa dôraz na osvojenie si moderných trendov v manažmente, so špecifickým zameraním na oblasť automobilového priemyslu.Prospects of graduates

Absolventi študijného odboru Manažment v študijnom programe „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ v 1. stupni štúdia nadobudnú základné poznatky z manažmentu s orientáciou na automobilový priemysel.. Dokážu riadiť skupiny ľudí organizovať prácu v autoservisoch, rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové  a sektorové zvláštnosti (vstupy, procesy, výstupy) v sektore automobilového priemyslu, identifikovať a analyzovať riadiace aj vecné problémy v zverenej oblasti, navrhovať a realizovať praktické riešenia s pozitívnym ekonomickým výsledkom. Počas štúdia získajú schopnosť pomocou vhodných metód, postupov a nástrojov sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenie organizácie podnikajúcej v automobilovom priemysle a jej zložiek v podnikateľskom, inštitucionálnom a spoločenskom prostredí. Majú základné znalosti z manažmentu, personalistiky, marketingu, ekonómie, účtovníctva, štatistiky informatiky, manažmentu kvality, automobilovej techniky, metrológie, technológie v automobilovom priemysle, ktoré dokážu aplikovať v podnikateľskej sfére práve v odvetví automobilového priemyslu. Sú spôsobilí na riešenie čiastkových problémov v systéme riadenia takéhoto typu organizácie.

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania (Bc.) v študijnom programe „Manažér služieb v automobilovom priemysle“ (bakalár – junior manažér) je:

 • schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
 • schopný riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny v oblasti automobilového priemyslu,
 • schopný uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
 • schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly v oblasti automobilového priemyslu,
 • schopný orientovať sa v širokom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí,
 • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).

Teoretické vedomosti absolventa:

 • porozumie a osvojí si základné pojmy, princípy a metódy teórie manažmentu so zameraním na automobilový priemysel,
 • nadobudne základné poznatky z ekonómie a príbuzných disciplín,
 • získa základné poznatky z psychológie a príbuzných disciplín,
 • osvojí si nevyhnutné právne minimum,
 • získa základné poznatky z oblasti technológie, metrológie, diagnostiky, logistiky a elektroniky motorových vozidiel,

Praktické schopnosti absolventa:

 • dokáže riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny v oblasti automobilového priemyslu,
 • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly v oblasti automobilového priemyslu,
 • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa v manažmente služieb v automobilovom priemysle.

Ďalšie vedomosti a schopnosti absolventa:

 • ovláda prácu s personálnym počítačom a vie používať kancelárske programy,
 • vie prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených v autoservisoch,
 • je schopný orientovať sa v širšom kontexte odvetvových, národohospodárskych a politických súvislostí.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.
   

 PRIJÍMACIE KONANIE

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo
  • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad VáhomWithout entrance examinations
yes

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  02.01.2020 - 30.06.2020

 • Submit additional application form

  30.09.2020

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

Always up-to-date news about university Dubnica Technological Institute on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Lucia Michalková, PhD. – michalkova@dti.sk
Last update: 17.01.2020 09:01

Draw attention to not topical data