Manažment kvality

A unique study program that spans through multiple areas of corporate management. During the programme the student will familiarize herself / himself with procedures and methods that prepare the product, technology or service for the intended purpose and meet the ISO conditions, and right after the study he / she will be able to control them and will be able to actively participate in internal and external audits as well.

The great advantage while in the programme is, that the student will also be able to gain practical experience in partnering organizations and directly link theory to practice. He / she will gain important contacts and skills for the future employment at the middle management level and would be able to start their career immediately after his / her studies. At the same time, he/she has the possibility to obtain certificates in specialized areas of management under better conditions.Prospects of graduates

It is a cross-disciplinary area, a new study program that has not been accredited anywhere in the Slovak Republic yet. The graduates will find employment in middle and upper management on positions in organizations focused on production, but also in organizations providing services as for example:

Quality Manager

Quality Engineer

Quality Controller

Quality Auditor

The graduate of the Quality Management study program knows the procedures and methods suitable to ensure that the product, technology, or service in the company is prepared for its intended purpose, is consistent and meets the requirements of ISO standards. He / she can use basic tools of quality management – process the audit, deal with the complaints and various types of analyzes. He/she can take responsibility for the control of products and services and can process control procedures. He/she can be involved in planning, developing, implementing and maintaining processes for improving the quality of products and services and reducing costs. He / she can actively participate in internal and external audits and at the same time he / she knows the basic structure and requirements of standards oriented to occupational safety and health, information security and safety, risk management, energy security, quality in state and public administration.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

a)  známky z profilových predmetov:

pre ŠP Manažment kvality:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         matematika

-         občianska náuka (resp. ekvivalent predmetu napr. náuka o spoločnosti, etika)

-         cudzí jazyk 

b) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment kvality a ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

- priemer známok za všetky roky štúdia

- celkový výsledok maturitnej skúškyAdditional information

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa  priemeru známok na vysvedčeniach za jednotlivé roky štúdia a na základe priemerov známok z vyššie uvedených profilových predmetov zo strednej školy. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky a dosiahnuté úspechy (potrebné predložiť).

Uchádzač na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za podanú prihlášku osobitne na číslo účtu univerzity  bankovým prevodom.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky aj v papierovej (printovej) forme poštou.

 

 

K prihláške je potrebné doložiť:

 • životopis
 • notársky overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia a overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ak si už maturitu absolvoval
 • potvrdenie o zaplatení poplatku 30 eur

 

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Požiadavka na študentov študujúcich v slovenskom jazyku je dobrá znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni A2 a požiadavka na študentov študujúcich v anglickom  jazyku je znalosť anglického jazyka na úrovni B1, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Túto znalosť je potrebné preukázať i osvedčením, alebo certifikátom o dosiahnutej jazykovej úrovni.

 Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.10.2020 - 30.04.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • maturitné vysvedčenie (originál, overená kópia) - notár/matrik (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • medical certificate (paper form, electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • • notársky overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 600 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   62107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:     rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 26.05.2021 15:10

Draw attention to not topical data