Manažment kvality

Junior manažér kvality: Ovláda základné funkcie manažmentu kvality. Východiskom sú známe filozofie TQM, Kaizen, Six Sigma, Lena manažment a pod. Dokáže riadiť a koordinovať tím v rôznych typoch organizácií. Má základné znalosti z ekonomických disciplín v prepojení na ekonomické aspekty kvality, marketingu v manažmente kvality, účtovníctva na úrovni medzinárodných ohodnocovacích štandardov, štatistických metód využívaných v manažmente kvality a v oblasti informatiky a ochrany informácií v nadväznosti na požiadavky noriem ISO/IEC 27000.
Senior manažér kvality: Ovláda nadstavbové funkcie manažmentu v kontexte na ich integráciu v rámci celej organizácie. Dokáže riešiť riadiace problémy v oblastiach zameraných na zvyšovanie úrovne kvality života ako je napr. konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov, kvalita potravín a poľnohospodárskych surovín, kvalita a ochrana spotrebiteľa, kvalita životného prostredia, kvalita vzdelávania, kvalita v rezorte zdravotníctva, práce a sociálnych vecí a kvality vo verejnej a štátnej správe.Prospects of graduates

Ide o prierezovú vednú disciplínu, nový študijný program, ktorý doposiaľ v takejto štruktúre nie je nikde na území SR akreditovaný. Absolventi sa uplatnia na stredných a vyšších pozíciách riadenia v organizáciách zameraných na výrobu, ale i v organizáciách poskytujúcich služby. Pracovné pozície žiadané na trhu práce (pozri portál Profesia.sk):

 • Manažér kvality
 • Inžinier kvality
 • Kontrolór kvality
 • Audítor kvality

Absolvent študijného programu Manažment kvality pozná postupy a metódy vhodné na zabezpečenie, aby produkt, technológia, alebo služba boli v podniku pripravené na stanovený účel, boli konzistentné a spĺňali požiadavky noriem ISO. Dokáže samostatne a v rámci tímu využívať základné nástroje manažmentu kvality, vykonávať procesné audity, riešenie reklamácií a vykonávať analýzy nezhôd. Môže prevziať zodpovednosť za kontrolu produktov a služieb a vie spracovávať kontrolné postupy. Podieľa sa na plánovaní, vývoji, zavádzaní a udržiavaní procesov zlepšovania kvality produktov a služieb a na znižovaní nákladov. Vie sa aktívne podieľať na interných a externých auditoch a súčasne pozná základnú štruktúru a požiadavky noriem orientovaných do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti a ochrany informácií, manažérstva rizík, energetickú bezpečnosť, kvalitu v oblasti štátnej a verejnej správy.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník (štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

 

a)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment kvality:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         matematika

-         občianska náuka (resp. ekvivalent predmetu napr. náuka o spoločnosti, etika)

-         cudzí jazyk 

b) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment kvality a ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

- priemer známok za všetky roky štúdia

- celkový výsledok maturitnej skúškyAdditional information

Na študijné programy Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve sa nerobia prijímacie pohovory. Prijímacia komisia bude vychádzať z nižšie uvedených kvalitatívnych ukazovateľov a stanoví poradie študentov na základe najlepších dosiahnutých výsledkov vrátane ďalších úspechov (napr. umiestnenie na okresných, krajských a celoštátnych olympiádach a súťažiach.)

 

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2020/2021, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za maturitný ročník ( štvrtý, resp. piaty  ročník)  a maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 31. mája 2021.

 

Študenti, ktorí absolvovali štúdium na zahraničných vysokých školách a zahraniční študenti predkladajú  nostrifikované doklady o absolvovanom štúdiu v zmysle zákona č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prijímacia komisia urobí kvalitatívne poradie uchádzačov o štúdium podľa  priemeru známok na vysvedčeniach za jednotlivé roky štúdia a na základe priemerov známok z vyššie uvedených profilových predmetov zo strednej školy. Ďalším kvalitatívnym kritériom bude celkový výsledok maturitnej skúšky a dosiahnuté úspechy (potrebné predložiť).

Uchádzač na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za podanú prihlášku osobitne na číslo účtu univerzity  bankovým prevodom.

Prihlášku je potrebné zaslať elektronicky aj v papierovej (printovej) forme poštou.

 

 

K prihláške je potrebné doložiť:

 • životopis
 • notársky overené kópie vysvedčení za všetky roky štúdia a overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ak si už maturitu absolvoval
 • potvrdenie o zaplatení poplatku 30 eur

 

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR. Požiadavka na študentov študujúcich v slovenskom jazyku je dobrá znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni A2 a požiadavka na študentov študujúcich v anglickom  jazyku je znalosť anglického jazyka na úrovni B1, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti. Túto znalosť je potrebné preukázať i osvedčením, alebo certifikátom o dosiahnutej jazykovej úrovni.

 Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.General information on the admission exam

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

 

a)  známky z profilových predmetov:

 pre ŠP Manažment kvality:

-         slovenský jazyk a literatúra

-         matematika

-         občianska náuka (resp. ekvivalent predmetu napr. náuka o spoločnosti, etika)

-         cudzí jazyk 

b) celkový výsledok maturitnej skúšky

c) dosiahnuté úspechy

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné pre ŠP Manažment kvality a ŠP Manažment v turizme a hotelierstve:

- priemer známok za všetky roky štúdia

- celkový výsledok maturitnej skúšky • Apply the application for study

  01.10.2020 - 30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  01.06.2021 - 30.06.2021

 • Send certificate to

  31.05.2021

 • Submit additional application form

  15.06.2021 - 15.08.2021

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 850 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 30 €

Billing information

Banka:                       Štátna pokladnica
Variabilný symbol:   62107
Konštantný symbol:  0308

Špecifický symbol:     rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                        SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                     SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university University of SS. Cyril and Methodius in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Last update: 12.01.2021 12:56

Draw attention to not topical data