Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby

Prospects of graduates

Absolventi  študijného programu „Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby“ sú pripravení na samostatné vykonávanie riadiacich funkcií, a to vo všetkých stupňoch riadenia podnikateľských subjektov (najmä v malých a stredných podnikoch) v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale aj v iných odvetviach národného hospodárstva, resp. ako samostatní podnikatelia  drevárskej a nábytkárskej výroby. Môžu nájsť uplatnenie pri riadení a kontrole zložitých technologických procesov, ich kreatívnom rozvíjaní so zreteľom na efektívnejšie využívanie drevnej suroviny a inovačného procesu, pri konštruovaní a tvorbe nových produktov v oblasti drevárskej a nábytkárskej výroby, výroby kompozitných drevných materiálov, pri projektovaní a konštruovaní výrobkov a stavieb z dreva, ako aj pri biotechnologickom spracovaní a energetickom využití dreva, vo výskumno-vývojových organizáciách a výchovno-vzdelávacích inštitúciách. Absolventi nájdu uplatnenie pri samostatnom riešení ekonomických a manažérskych problémov, riešení a riadení projektov, ako aj organizovaní a riadení práce v pracovných kolektívoch. Spojením odborného drevárskeho a nábytkárskeho profilu a ekonomických poznatkov absolvent získava komplexný pohľad na riadiaci proces podniku, najmä pre efektívne zhodnotenie dreva výrobou výrobkov s vysokým stupňom pridanej hodnoty, čo určite zabezpečí aj rast prosperity podniku. Odborná doprofilácia (technická, technologická, manažérska a ekonomická) pre zvolenú branž je najväčšou konkurenčnou výhodou tohto študijného programu, a to tým, že absolventi získavajú prakticky dve kvalifikácie: technické ako aj manažérske vzdelanie, čo dáva predpoklad lepšieho uplatnenie sa absolventa v praxi. Schopnosť komunikovať minimálne v jednom svetovom jazyku dáva predpoklady na uplatnenie absolventa v medzinárodnom trhovom prostredí a jeho schopnosť zabezpečiť zahraničnú obchodnú činnosť a medzinárodné podnikateľské aktivity.Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions for international students

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijímanie uchádzačov sa na všetky inžinierske študijné programy odboru Drevárstvo uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Termín prijímacieho výberového konania (bez účasti uchádzača) je dňa 17. 7. 2020.Coordinator for students with specific needs

Ing. Dana Štímeľová

dana.stimelova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

-       úradne overená kópia vysokoškolského diplomu I. stupňa,  úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške a úradne overená kópia dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

-       elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

-       na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť.

Podmienkou prijatia na štúdium II. stupňa v študijnom programe Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby  študijného odboru Drevárstvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore  Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia, • Open day

  28.01.2020

 • Apply the application for study

  01.01.2020 - 30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
20


Prílohy
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Názov účtu:    Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000271101

Kód banky:  8180

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol:   papierové prihlášky – 81200003                                                                                                       elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom                                                                                     univerzity  (evidenčné číslo prihlášky)                 

Konštantný symbol: 0308

 

SEPA platba a platba zo zahraničia

 

IBAN číslo účtu: SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol: 81200003

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Last update: 17.09.2019 10:23

Draw attention to not topical data