Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

This study program must be combined with one of the following study programs:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Faculty of Arts - French language and Culture
 • Faculty of Arts - German language and Culture
 • Faculty of Arts - Russian language and Culture
 • Faculty of Arts - French language and Culture
 • Faculty of Arts - Ukrainian language and culture

Profil absolventa študijného odboru Filológia, študijného programu Maďarský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolvent študijného odboru Filológia disponuje širokými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu, tlmočenia a ich metód. Absolvent získava základné vedomosti z vývoja maďarskej a slovenskej prekladateľskej a tlmočníckej školy, ako aj prekladateľskej a tlmočníckej školy študovaného cudzieho jazyka, kontrastívnej morfológie, syntaxe, lexikológie a štylistiky. Ovláda študované jazyky na praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky. Ovláda všetky postupy, zručnosti a stratégie umeleckého i odborného prekladu ako aj simultánneho i konzekutívneho tlmočenia. Ovláda základy právnych, historických, kultúrnych a spoločenských disciplín do tej miery, aby mohol s plnou znalosťou prekladať resp. tlmočiť odborné texty v týchto jazykoch. V oblasti literárnej vedy má prehľad o hlavných literárnych prúdoch a autoroch a o dejinách maďarskej literatúry a kultúry, krajinovedy nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Ovláda pracovné jazyky pri sprostredkovaní bežnej komunikácie tak v písomnej, ako aj hovorenej forme.

Absolvent odboru (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania.

 

Uplatnenie absolventov študijného odboru Filológia, študijného programu Maďarský jazyk a kultúra so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Absolvent odboru filológia sa môže uplatniť ako prekladateľ odborných textov, prekladateľ umeleckých textov, tlmočník odbornej komunikácie, vydavateľský redaktor, zamestnanec v medzinárodných inštitúciách a v štátnej správe, tlmočník a prekladateľ v cestovnom ruchu, ako aj jazykový a interkultúrny mediátor.

 Prospects of graduates

 Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

 

 Additional information

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

a) na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b) uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis;

c) uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami pred podaním prihlášky na štúdium kontaktuje univerzitného koordinátora s cieľom poradenstva pri výbere odboru štúdia a rozsahu podporných služieb na PU, a poskytne univerzitnému koordinátorovi dostatočné informácie o svojich obmedzeniach a potrebách.

d) uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v termíne po uzávierke prihlášok na štúdium na VŠ, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1., 2., 3. a 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia) a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle Centru jazykov a kultúr národnostných menšín PU overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

e)  uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium úradne overené kópie všetkých koncoročných vysvedčení, overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;

f) uchádzači so získanou maturitnou skúškou na zahraničnej strednej škole zároveň doložia úradne overené kópie vysvedčení a nostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl;

g) základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.

Upozorňujeme uchádzačov, že bez dodania požadovaných dokumentov nie je prihláška platná.

 Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Na všetky uvedené študijné programy na 1. stupni štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy budú uchádzači posudzovaní bez osobnej účasti na základe posúdenia výsledkov zo strednej školy.

 

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU, ktoré zabezpečuje príslušný akreditovaný program.

 

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.General information on the admission exam

 

  • Apply the application for study

  31.05.2024

 • Performance of the entrance exam

  - 07.06.2024

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Additions
 • CV (paper form, electronic form)
 • leaving certificate (paper form, electronic form)
 • overené kópie koncoročných vysvedčení (paper form, electronic form)
 • nostrifikované maturitné vysvedčenie zo zahraničných stredných škôl (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 0070 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: 
Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2024/2025
 • University University of Presov in Presov
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 15
 • Program code: 100131
 • Field of study: Philology
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: Slovak

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Andrea Čulková – andrea.culkova@unipo.sk
Last update: 15.03.2024 10:52

Draw attention to not topical data