Ľudské zdroje a personálny manažment

Prospects of graduates
 • v manažmente podnikov a v útvaroch personalistiky a rozvoja ľudských zdrojov výrobných, štátnych, verejných a neziskových organizácií,
 • v personálnych agentúrach, vo vzdelávacích, poradenských a sociálnych organizáciách štátnej správy a samosprávy, 
 • v neziskových organizáciách (občianskych združeniach, nadáciách, fondoch, profesijných komorách, charitatívnych organizáciách).

Profil absolventov
Absolventi II. stupňa študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ dokážu vytvárať koncepčné programy rozvoja ľudských zdrojov a personálne politiky a zabezpečovať ich realizáciu. Získané poznatky im umožňujú realizovať prieskumy v oblasti personalistiky a trhu práce s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti. Absolventi sú schopní riadiť tím, navrhovať a realizovať vlastné projekty v oblasti zamestnávania ľudí. Obsah predmetov študijného programu umožňuje absolventom získať teoretické vedomosti o  rozvoji hospodárstva a  spoločnosti, o nových trendoch manažmente, o zákonitostiach reprodukcie a rozvoja ľudských zdrojov, o postupoch a technikách riadenia ľudí. Informácie o uplatnení absolventov

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Na   štúdium    II.    stupňa  vysokoškolského   štúdia študijného programu "Ľudské zdroje    a personálny manažment" môžu byť prijatí uchádzači, ktorí absolvovali I. stupeň vysokoškolského štúdia v trvaní min. 3 roky alebo majú ukončené päťročné úplné vysokoškolské štúdium.Additional information

Vypísanie 2., prípadne ďalších kôl, resp. predĺženie podávania prihlášok ( a následný termín prijímacieho konania) zváži dekan fakulty.Conditions for international students

Podmienky  prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/No entrance examinations
yes

Coordinator for students with specific needs

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, e-mail: eva.koisova@tnuni.skGeneral information on the admission exam

Prijímacie konanie sa uskutočňuje výberovým konaním, bez prijímacej skúšky.

Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinné prílohy prihlášky:

Povinné prílohy prihlášky – všetci okrem absolventov FSEV TnUAD:

 • Notárom alebo matrikou overená kópia Bc. diplomu.
  Tohoroční absolventi doručia notárom overenú kópiu diplomu ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní Bc. vzdelania absolvovaného na zahraničnej vysokej škole predložia uchádzači najneskôr v deň zápisu na štúdium (absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

Povinné prílohy prihlášky – len absolventi FSEV TnUAD:

 • Nevyžadujú sa doklady o absolvovaní štúdia.

Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas Bc. štúdia.

Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky  „uložená“.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude uhradený v e-prihláške do 8 dní od stavu prihlášky: "preklopená", uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.

 

Všeobecné podmienky a informácie:

 • Prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený I. stupeň vysokoškolského štúdia. Túto skutočnosť uchádzač uvedie na prihláške.
 • Na štúdium v II. stupni vysokoškolského štúdia  študijného programu „Ľudské zdroje a personálny manažment“ môžu byť prijatí aj uchádzači, ktorí absolvovali príbuzné a ďalšie študijné odbory I. stupňa vysokoškolského štúdia (Bc.), alebo majú ukončené päťročné úplné vysokoškolské štúdium. Uchádzači, absolventi študijných programov I. stupňa z iných vysokých škôl absolvujú počas inžinierskeho štúdia diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu bakalárskeho študijného programu Ľudské zdroje a personálny manažment (Akreditačný spis).
 • Uchádzač, ktorý absolvoval bakalárske štúdium v zahraničí, musí  predložiť doklad  o uznaní dokladov o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou.  Ak je medzi príslušným štátom a Slovensku republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní, takýto doklad sa nevyžaduje (napr. absolventom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).
 • Dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov vymenuje komisiu pre výberové konanie, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie. Táto následne preverí splnenie podmienok uchádzačov o štúdium.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia výberovej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do 8 dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný sa zapísať podľa pokynov, ktoré mu budú doručené písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa § 59 ods. 3 Zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov má fakulta právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
 • Výberové konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho kompletnej prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Uchádzač má možnosť sám si skontrolovať na základe zverejnených informácií na www.fsev.tnuni.sk v sekcii UCHÁDZAČI zaevidovanie prihlášky v Akademickom informačnom systéme (AIS).
 • Uchádzač si môže na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov podať len jednu prihlášku na II. stupeň vysokoškolského štúdia a na nej vyznačiť len jednu formu štúdia (dennú alebo externú).
 • Doklady, ktoré sú súčasťou prihlášky a ani poplatok za prihlášku sa nevracajú.


Form of entrance exam

bez prijímacej skúšky • Open day

  20.02.2020

 • Apply the application for study

  21.11.2019 - 10.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
80


Prílohy
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 660 €

The fee for admission procedure
application form: 34 €
E-application form: 34 €

Billing information

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

UPOZORNENIE: všetkým uchádzačom o štúdium na našej fakulte, ktorí splnia podmienky prijatia a zapíšu sa na štúdium, univerzita vráti poplatok spojený s prijímacím konaním.

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Ľudmila Vázalová – ludmila.vazalova@tnuni.sk
Last update: 27.03.2020 11:46

Draw attention to not topical data