Laboratory examination methods in health care

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve ovláda v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné medicínskym odborom. Dokáže spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Dokáže analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným aktivitám k prospechu pacienta.Prospects of graduates

The graduate from the branch Laboratory examination methods in health care - of the first level knows the basics of decision-making processes in indication of all laboratory examinations being common for the individual medicine branches, including the ones having a clinical and laboratory unit. The graduate will be able to work independently at the departments of laboratory medicine (clinical biochemistry, hematology and transfusion, microbiology, immunology, genetics, toxicology, pathologic anatomy, clinical pharmacology, functional diagnostics), organise work in the laboratory and cooperate with clinical stations in solution of diagnostic and therapeutic problems within the therapeutic and preventive process. The study does not interfere with any branch at other universities. It is complementary with the study of medicine at medical faculties.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission

Admission criteria for full-time study form:  

·     secondary school study completion with a leaving exam

·     successful completion of the entrance exams

·     entrance exams: test from biochemistry in the scope of secondary school study material

·     the applicants that achieve the highest number of points in the entrance exam will be admitted

Admission criteria for part-time study form:

·     secondary school study completion at a secondary health care school with a leaving exam in the branch of medical laboratory technician

entrance exams: test from biochemistry in the scope of secondary school study material

the applicants that achieve the highest number of points in the entrance exam will be admitted

confirmation on professional practice in health care in the position of medical laboratory technician for at least 2 yearsAdditional information

Tuition for part-time study form: EUR 340 (SKK 10,423)

Recommended literature for entrance exams:

Zahradník, P., Kollárová, M.:  Chemistry review 2, Organic chemistry and biochemistry, (biochemistry part). Bratislava: SPN, 2002. 322 p. ISBN 80-08-03349-5.Conditions for international students

Information for applicants from abroad for A FIRST-DEGREE (BACHELOR) UNDERGRADUATE study

 

 The recognition of Educational Document, which is a certificate of school leaving examination and a certificate of final examination issued by a school established by another state in the territory of the Slovak Republic with the consent of a representative office of another state or a recognized secondary school in another Member State or in a third state for the purpose of continuing the study is decided on by the District Office of Trenčín after comparing the content and extent of an applicant's education with the content and extent of the education required by the National Educational Programme in the Slovak Republic.

1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants from the Slovak Republic

2. Applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the mutual recognition of educational document

Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 36 segment (1) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of the third country with which an international agreement on mutual recognition of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) with which the Slovak Republic is bound, has been recognized automatically as an equivalent document for the purposes of further studies.

Applicant submits a written request on the recognition of education document at the District Office in Trenčín, that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Document on the payment of administrative fee.

In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language.

 

3. Applicants from another Member State or a third country

 

Applicant submits a written request on the recognition of education document at the District Office in Trenčín, that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Statement of completed subjects and completed exams;
 • The confirmation of officially recognised secondary school within the scope of practical lessons in the case of secondary vocational education or  general secondary vocational education;
 • Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged and unglued).
 • Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;

 

In the case of the recognition of a certificate of education of an underage persons, the application should be submitted by their legal representatives. The applicant is required to produce a certified translation of the documents into the Slovak language.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Kritériá prijatia pre dennú a externú formu štúdia:

-          získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (ukončeného maturitnou skúškou);

-          zdravotná spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu príslušného zdravotníckeho povolania;

-          prijímacie konanie bude prebiehať formou výberového konania – pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača;

-          prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.

 

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií:

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta:

 1. Priemerná hodnota známok za všetky roky štúdia na strednej škole podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známok za predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety maturitnej skúšky).
 2. Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky sa prepočítava na známku nasledovne:

-       100 % - 81 %         výborne           1

-       80 % - 61 %           chválitebne     2

-       60 % - 41 %           dobre               3

-       menej ako 40 %     dostatočné      4

Uvedené hodnoty sa v prípade absolvovania externej časti maturitnej skúšky z viacerých predmetov spriemerujú.

 1. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.
 2. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).
 3. Všetky priemery sa rátajú na dve desatinné miesta.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Kamila Jurdíková - odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva

Kontakt: kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607General information on the admission exam

Forms of study: Full-time and part-time  

Required documents for admission:

duly completed university application and attachment of the required documents (verified copy of the leaving exam certificate, structured CV), paste the original of the document on admission procedure fee payment on page 3 of the application

applicants passing the leaving exam in the academic year of 2009/2010 shall submit the verified copy of the year-end school report for the fourth year of the secondary school and of the leaving exam certificate to the academic activities department of FHC not later than on the date of the entrance exams

confirmation on health ability for university study and for performing the profession in the selected study programme

confirmation on professional practice for part-time form of study

employment confirmation from the current employer (Section 55 par. 7 of the Act No. 131/2002 Coll. on universities and on amendments and supplements of certain acts, as amended)Form of entrance exam

writtenTests

from biochemistry in the scope of secondary school study material • Open day

  20.02.2020

 • Apply the application for study

  23.09.2019 - 30.04.2020

 • Send certificate to

  15.06.2020

 • Submit additional application form

  22.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
15


Obligatory addenda
 • leaving certificate (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 450 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 550 €

The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000065375/8180

Variable symbol: 10902

Reference number: 56 99 687

IBAN:  SK13 8180 0000 0070 0006 5375

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renata Vlčková – vlckova@tnuni.sk
Last update: 19.09.2019 08:00

Draw attention to not topical data