Krajinné inžinierstvo

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

Výber uchádzačov na programy záhradníctvo a krajinné inžinierstvo sa bude realizovať zostavením poradia podľa výsledkov štúdia zo strednej školy, kde kvalitatívnym ukazovateľom bude študijný priemer z dosiahnutých známok v prvých troch ročníkoch. Tento princíp prijímania platí pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o štúdium na FZKI prvý raz.

Prijímacia talentová skúška je povinná pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra. Pri tomto študijnom programe sa poradovník zostaví na základe výsledkov prijímacej talentovej skúšky. V prípade rovnosti bodov dvoch uchádzačov sa prihliada na študijné výsledky zo strednej školy.

Pri uchádzačoch, ktorí už študovali na FZKI, sa posudzujú dosiahnuté výsledky zo strednej školy, vrátane maturitnej skúšky, a dosiahnuté výsledky zo štúdia na fakulte.

Ak nebude naplnený plánovaný počet prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy, fakulta si vyhradzuje právo vyhlásiť druhé kolo prijímacieho konania, o ktorom bude informovať minimálne dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášky.

Pri uchádzačoch, ktorí nebudú prijatí na prioritný študijný program, si vyhradzuje dekanka fakulty právo prijať uchádzača na iný, príbuzný, študijný program.Conditions for international students

Pre zahraničných študentov uchádzajúcich sa o štúdium v slovenskom jazyku platia rovnaké podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenska.Conditions of admission without the entrance exam

Poradovník prijatia sa zostaví na základe výsledkov štúdia na strednej škole, študijných priemerov v úprvých troch rokoch.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

tel. 037 6415429, e-mail: roberta.stepankova@uniag.skGeneral information on the admission exam

-    uchádzač o štúdium sa môže na jednej prihláške prihlásiť na viac študijných programov (v rámci jedného poplatku za prijímacie konanie),

-    súčasťou prihlášky je životopis uchádzača a overená kópia maturitného vysvedčenia v prípade uchádzačov, ktorí maturovali skôr ako v roku 2019,

-    súčasťou prihlášky je vyplnená tabuľka prospechu z koncoročných vysvedčení v prvých troch ročníkoch overená strednou školou,

-    pozvánka na prijímaciu talentovú skúšku, alebo rozhodnutie o prijatí bude zaslané iba uchádzačom, ktorí k prihláške na štúdium priložia doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-    neúplné prihlášky (napr. bez dokladu o úhrade poplatku) budú uchádzačovi vrátené,

-    fakulta prihláseným uchádzačom o štúdium zašle informácie o talentových skúškach a v prípade potreby aj ďalšie informácie o prijímacom konaní,

uchádzači o štúdium, predložia prijímacej komisii overenú kópiu maturitného vysvedčenia (pokiaľ nebola súčasťou prihlášky na štúdium) do stanoveného termínu zasadnutia prijímacej komisie.Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky.Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
  • leaving certificate (paper form, electronic form)
  • CV (paper form, electronic form)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 25 €
E-application form: 20 €

Billing information

Úhrada poplatku za prijímacie konanie:

-          pri elektronickej prihláške – bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

-          pri klasickej prihláške (papierové tlačivo) – úhrada cez internetbanking, príp. bankový prevod,  NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

 IBAN: SK 4081 8000 0000 7000 0662 47

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Špecifický symbol: 104900721

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Pre zrealizovanie platby za prijímacie konanie z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 810 05

Číslo účtu príjemcu: 7000066247/8180

IBAN: SK 4081 8000 0000 7000 0662 47

SWIFT kód: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 104900

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. – roberta.stepankova@uniag.sk
Last update: 18.09.2019 11:32

Draw attention to not topical data