Construction of wooden buildings and furniture

Profil absolventa

Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa.

Absolventi študijného programu  „Drevené stavby“ získajú znalosti z oblasti štruktúry a vlastností dreva a drevných kompozitných materiálov, či technológií spracovania dreva, ktoré sú potrebné pre aplikáciu na drevených konštrukciách. Ďalej získajú znalosti z oblasti konštrukcie a navrhovania drevených stavieb,  stavebnostolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov. Okrem toho získajú znalosti z ekonomiky a riadenia podniku/prevádzky. Absolventi dokážu analyzovať problémy, súčasné trendy a možnosti inovácií, ktoré sa otvárajú v konštrukciách drevených stavieb a procesoch ich výroby, ako aj v technológii. Vedia spolupracovať s manažérmi, technológmi a špecialistami iných profesií, čo si vyžaduje  znalosti o podnikaní, organizácii a manažmente.

Absolventi študijného programu  „Drevené stavby“ môžu nájsť uplatnenie v oblastiach stavebníctva, drevospracujúceho, nábytkárskeho, celulózo-papierenského priemyslu, ako aj v ďalších odvetviach hospodárstva.

Absolvent študijného programu „Drevené stavby“ disponuje nasledovnými teoretickými vedomosťami:

-       chápe podstatné fakty, pojmy a princípy , ktoré súvisia so spracovaním dreva a tvorbou drevených stavieb, stavebnostolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov,

-       chápe podstatné fakty a vie primerane aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje v technológiách spracovania dreva a v konštrukciách drevárskych výrobkov.

Absolvent študijného programu  „Drevené stavby“ disponuje nasledovnými praktickými  schopnosťami a zručnosťami:

-       rieši základné technologické a technické problémy v procesoch spracovania dreva,

-       ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality  suroviny a produktov,

-       ovláda základy využívania číslicovo riadených drevoobrábacích strojov na výrobu drevených konštrukcií,

-       podieľa sa na predvýrobnej príprave drevených stavieb, stavebnostolárskych výrobkoch a ostatných drevárskych výrobkov,

-       dokáže vypracovať dokumentáciu komplexného stavebného riešenia jednoduchších drevených stavieb a drevárskych výrobkov vrátane samostatných čiastkových riešení: statiky, tepelnej techniky a  jednotlivých technologických postupov vo výrobe,  vrátane výkresovej dokumentácie,

-       dokáže samostatne a tvorivo  riešiť úlohy technickej prípravy a realizácie drevených stavieb, stavebno-stolárskych a ostatných drevárskych výrobkov,

Absolvent študijného programu „Drevené stavby“- doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

-       dokáže indikovať technické, technologické a ekonomické  problémy vo výrobnom procese,

-       dokáže sa realizovať v oblasti  projektového vedenia a ako stavebný dozor (príprava, zabezpečenie a realizácia zákaziek menšieho rozsahu napr. jednoduché stavby, zariadenia interiérov, stavebno-stolárske výrobky),

-       dokáže pracovať efektívne ako člen pracovného tímu a riadiť kolektív na zodpovedajúcom stupni riadenia,

-       dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore,

-       dokáže pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji a v kvalitnom  štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia.Prospects of graduates

Graduates acquire knowledge of timber technology, structural design, economics, information technology (CAD) to applied in the timber industry, but also in related disciplines. Shall be applied in pre-production product development in designing and constructing buildings and products of wood, in project management (preparation, and ensure implementation of orders smaller (simple construction, furnishings, building and joinery), in quality control and testing. They continue studying at secondary level (wood industry, construction).Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Additional information

external form only for college graduates of VOŠ and SOŠ Volyně - ČRConditions for international students

Foreign students are also opting to take courses under the same conditions as candidates from the SR.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Recruitment of candidates for study in all undergraduate programs of study field of study, 5.2.42 wood industry be without entrance examination, only based on evaluation of learning outcomes in high school.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. tel.: 045/5206 442, fax: 045/5321 811,e-mail: azauskov@vsld.tuzvo.skGeneral information on the admission exam

-Foreign students to enroll and take courses on an equal footing with applicants from Slovakia

-For every academic program is required to file an application for university studies in particular,

- Obligatory enclosure is a CV candidate,

- Candidates who are maturing in the school year 2010/2011, the study confirms the average and year-end list of certificates 1st-3rd year and six-month certificates last year of secondary school application form General absolventovej high school, in the period ending 15 June 2011 are required to submit a certified copy of high school (applicants who fail to meet that obligation will be removed from the admission procedure)

-Candidates who had graduation before application to attach a certified photocopy of high school and all certificates from high school (school, post-study) and displays the application study average marks of each year-end report card grades 1-3 grade;

For e-administration application for study is needed to print it directly to a signed, confirm grade average and transcript for each class in finishing high school and sent to the Dean's Wood Sciences, together with proof of payment handling fee

- Information on applications registered candidates will be published on the website of the Technical University, Address: www.tuzvo.sk Information System-university-admission process-the candidate identification number,

-Proof of payment handling fee to stick to 3
page of the application.

-Entrance examination results and competitions will be announced after the evaluation at: www.tuzvo.sk-University information system-admission process - the candidate identification numberForm of entrance exam

selection process without the participation of candidate  • Apply the application for study

    01.10.2020 - 31.03.2021

  • Send certificate to

    15.06.2021

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • leaving certificate (paper form)
  • CV (paper form)
  • Doklad o úhrade manipulačného poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 200 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 200 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Account Name: Technical University in Zvolen
Bank: Treasury

Account: 7000317800/8180

Variable symbol: Paper Application -81200006

Electronic Application-number generated by the University Information System
Constant symbol
: 0308


When paying from abroad

Account Number: SK 4981800000007000317800

Bank: State Treasury, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

SWIFT code:
SUBASKBX

Variable symbol:
81200006

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Last update: 17.09.2020 11:08

Draw attention to not topical data