Kognitívna veda

Kognitívna veda sa zaoberá skúmaním ľudskej kognície a tým, ako sú kognitívne procesy realizované v mozgu. Vyznačuje sa interdisciplinaritou – kombinovaným využívaním poznatkov a metód viacerých zúčastnených disciplín – umelej inteligencie, psychológie, neurovedy, lingvistiky, filozofie, antropológie a ďalších. Štúdium kognitívnej vedy na FMFI UK spája tieto disciplíny so špeciálnym dôrazom na formalizáciu a výpočtové modelovanie kognitívnych procesov, čo ich umožňuje nielen exaktnejšie uchopiť, ale takto získané výpočtové modely ďalej aplikovať v podobe inteligentných technológií.

Kognitívna veda je potrebná všade tam, kde treba pochopiť ľudské myslenie a rozhodovanie v konkrétnych situáciách, a čoraz viac aj tam, kde sa ľudské myslenie stretáva a interaguje s vytvorenými inteligentnými technológiami.

Program Kognitívna veda je vyučovaný v anglickom jazyku a je realizovaný v rámci Konzorcia MEi:CogSci, http://meicogsci.eu.Prospects of graduates

Absolvent programu KV získa schopnosť:

 • špecifikovať, navrhovať, implementovať a udržiavať integrované inteligentné systémy a rozsiahle moderné aplikácie s využitím metód kognitívnej vedy a umelej inteligencie,

 • navrhovať, realizovať, analyzovať, vyhodnocovať a interpretovať výpočtové simulácie súvisiace s aplikáciami kognitívnej vedy,

 • navrhovať, testovať a vyhodnocovať behaviorálne experimenty (s využitím štatistickej analýzy a interpretácie dát),

 • využiť nadobudnuté znalosti o ľudskom myslení (a kognitívnych procesoch všeobecne) pri návrhu systémov určených na (user-friendly) interakciu s človekom (napr. v oblasti ergonomického dizajnu, návrhu webových stránok a pod.),

 • uplatniť sa ako výskumník v kognitívnej vede alebo tvorivý pracovník a aplikovať  informatické metódy, koncepty, ale aj programátorské  zručnosti v empirických oblastiach výskumu ako sú psychológia, neuroveda a lingvistika,

 • pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, vrátane multidisciplinárnych výskumných a vývojových tímov,

 • v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu v kognitívnej vede (alebo v niektorej zo súvisiacich disciplín, napr. v informatike na FMFI) alebo v programoch príbuzných študijných odborov (napr. psychológia, neuroveda, lingvistika) na iných fakultách na Slovensku i v zahraničí, a pedagogicky pôsobiť  na rôznych typoch vysokých škôl zameraných na relevantné kognitívnovedné disciplíny.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalárske štúdium) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (magisterské štúdium, inžinierske štúdium alebo doktorské štúdium).Additional information

Uchádzač môže v jednej prihláške na štúdium uviesť najviac tri študijné programy v poradí podľa svojho záujmu. Ak uchádzač splní podmienky na prijatie na štúdium viacerých študijných programov, bude prijatý na študijný program, ktorý v prihláške na štúdium uviedol s najvyššou prioritou.Conditions for international students

Uchádzači zo zahraničia sa môžu prihlásiť obdobným spôsobom ako občania SR.

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Nedostatočná znalosť slovenského jazyka u študenta prijatého na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku nemôže byť dôvodom na úľavy v plnení študijných povinností alebo poskytovanie študijných materiálov v inom ako slovenskom jazyku, ani na ospravedlnenie nedostačujúcich výsledkov štúdia.

Výučba v anglickom jazyku sa realizuje len pri minimálnom počte piatich študentov v skupine. Ročné školné štúdia v anglickom jazyku je stanovené vo výške 3 000 EUR.Conditions of admission without the entrance exam

Absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí riadne skončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 a uchádzajú sa o prijatie na štúdium nadväzujúcich magisterských študijných programov, budú prijatí podľa nasledujúcich kritérií:

riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika a získanie aspoň 20 bodov z prijímacej skúškyCoordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami
tel.: 02/602 95 166
e-mail: mendelova@fmph.uniba.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači, ktorí nie sú absolventmi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK a absolventi bakalárskeho štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium nenadväzujúcich magisterských študijných programov, vykonajú prijímaciu skúšku v rozsahu učiva bakalárskeho študijného programu, na ktorý magisterský študijný program nadväzuje. Rozsah učiva je bližšie určený v informačných listoch štátnych skúšok (predmetov štátnych skúšok) príslušného bakalárskeho študijného programu. Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej a ústnej. K bodovému zisku za prijímaciu skúšku (max. 30 bodov) sa pripočítajú body za študijné výsledky (max. 10 bodov).Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa môže skladať z dvoch častí: písomnej časti a ústnej časti.

Forma skúšky je uchádzačovi oznámená v pozvánke na prijímaciu skúšku. • Apply the application for study

  30.04.2022

 • Performance of the entrance exam

  14.06.2022 - 24.06.2022

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
15


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1300 €

The fee for admission procedure
application form: 33 €
E-application form: 15 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet: IBAN SK 8881800000007000138327
Variabilný symbol:
•  bakalárske a magisterské štúdium: 800
•  doktorandské štúdium: 801
Špecifický symbol: rodné číslo (bez lomítka)

Pre všetkých platiacich uchádzačov (aj zo zahraničia):
IBAN SK 8881800000007000138327
SWIFT: SPSRSKBA
Všeobecná úverová banka
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava

Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom!

Always up-to-date news about university Comenius University in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Kristína Rostás, PhD. – kristina.rostas@fmph.uniba.sk
Last update: 01.09.2021 20:47

Draw attention to not topical data