Katolícka teológia

Doktorandské štúdium katolíckej teológie má dva stupne. Absolvent prvého stupňa získava akademický titul „licenciát teológie“. V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní. Obhajobou licenciátskej práce a licenciátskou skúškou doktorand preukazuje svoju spôsobilosť v teologicko-vedeckom bádaní. Absolvent druhého stupňa dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Doktorand je schopný vysokého stupňa analýzy a syntézy poznatkov v úzkej špecializácii príslušného odboru a tiež má veľmi dobrý prehľad existujúcej odbornej literatúry. Absolvent ovláda teoretické portfólio na prednášanie teologických disciplín na vysokej škole.Prospects of graduates

Absolvent štúdia nachádza uplatnenie predovšetkým ako vyučujúci teologických disciplín na vysokých školách a vedecký pracovník, prípadne zamestnanec ordinariátov.

Svoje uplatnenie nachádzajú absolventi aj v duchovných redakciách masmédií, ako členovia cirkevných tribunálov (cirkevných súdov – sudcovia, notári, obhajcovia), ako členovia v rôznych komisiách Katolíckej cirkvi, kde sú požadované vyššie akademické stupne.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 • spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, magisterské štúdium v odbore, resp. programe katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v danom odbore alebo príbuznom odbore,
 • výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
 • aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov,
 • znalosť biblických jazykov - latinský, hebrejský, grécky,
 • súhlas vlastného ordinára.


Additional information

Štúdium sa otvára len na fakulte v Bratislave.General information on the admission exam

Vyžaduje sa:

 • spôsobilosť uchádzača na vedeckú prácu, magisterské štúdium v odbore, resp. programe katolícka teológia (6-ročné štúdium), resp. absolvovaný prvý stupeň doktorandského štúdia - licenciát v danom odbore alebo príbuznom odbore,
 • výborný prospech v základnom cykle štúdia (najmä skúšky z hlavných predmetov),
 • aktívna znalosť aspoň dvoch živých cudzích jazykov,
 • znalosť biblických jazykov - latinský, hebrejský, grécky,
 • súhlas vlastného ordinára,
 • spravidla dva roky praxe po skončení magisterského štúdia katolíckej teológie.

Ku prihláške uchádzač priloží návrh témy a schémy licenciátskej, resp. dizertačnej práce.Form of entrance exam

Ústny pohovor. • Open day

  12.05.2019

 • Apply the application for study

  01.03.2019 - 31.05.2019

 • Performance of the entrance exam

  21.06.2019 - 21.06.2019

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
10


Obligatory addenda
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • attested copy of birth certificate (paper form)
 • odporúčanie vlastného ordinára (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 400 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

číslo účtu: 7000149640/8180

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0014 9640

variabilný symbol: 4031130

konštantný symbol: 1118

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Hajnovičová – jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk
Last update: 10.09.2018 11:39

Draw attention to not topical data