Kameramanská tvorba a vizuálne efekty

Študijný program kameramanská tvorba a vizuálne efekty ponúka dva samostatné študijné plány: KAMERAMANSKÁ TVORBA (zabezpečuje Ateliér kameramanskej tvorby) a VIZUÁLENE EFEKTY (zabezpečuje Ateliér vizuálnych efektov).

 

Študijný plán KAMERAMANSKÁ TVORBA

Štúdium v študijnom pláne Kameramanská tvorba školí budúcich profesionálov pre oblasť filmu a televízie. Poslucháči sú vychovávaní pre samostatnú tvorivú prácu kameramana v oblasti filmovej a televíznej hranej i nehranej tvorby. Okrem toho sa študent zoznamuje s teóriou filmovej a televíznej fotografie, technikou a ďalšími disciplínami, ktoré sú pre jeho samostatnú prácu nevyhnutné. Bakalárske štúdium trvá 3 roky. Po ukončení 3. ročníka a absolvovaní bakalárskej štátnej skúšky získa poslucháč titul "bakalár". Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia a absolvovaní prijímacích skúšok na magisterský stupeň môže študent pokračovať v magisterskom štúdiu a získať po jeho ukončení titul „magister“.    Hlavnú náplň štúdia tvoria semináre a praktické cvičenia v oblasti filmovej a televíznej fotografie. Študenti sa pod vedením pedagógov učia samostatnej tvorivej práci a osvojujú si technické a umelecké znalosti  potrebné pre prácu kameramana.  U uchádzačov o toto štúdium sa predpokladá znalosť fotografickej techniky čiernobielej i farebnej, všeobecné znalosti z oblasti filmu, televízie a videa. Predpokladá sa, že záujemca o štúdium sleduje filmy a televízne programy s prihliadnutím k práci popredných kameramanov.

Študijný plán VIZUÁLENE EFEKTY

Cieľom štúdia je získať vysokoškolskú odbornú kvalifikáciu v oblasti filmových a televíznych vizuálnych efektov.

Štúdium je denné a trvá 3 roky.

Končí štátnymi skúškami Teórie vizuálnych efektov, Teórie a praxe vybraných grafických a kompozitingových programov a z Dejín vizuálnych efektov a obhajobou praktickej bakalárskej práce. Absolvent získa titul "bakalár" a je remeselne pripravený vykonávať profesionálnu prax.Prospects of graduates

Kameraman, autor vizuálnych efektov je autorom alebo spoluautorom obrazovej zložky filmového,  aj televízneho diela. V rámci svojej dramaticky - výtvarnej činnosti vyberá kameraman spolu
s režisérom a architektom vhodnú hmotnú realitu, ktorú v rámci dramaturgickej koncepcie filmu povýši do emotívne aktívneho tvaru. Deje sa to  kvalifikovaným využitím výrazových prostriedkov filmovej fotografie často s pomocou autora vizuálnych efektov, a koloristu.

V dôsledku týchto tvorivých postupov sa vo výslednom diele neuplatňuje len hmotná realita, predmety alebo osoby a ich akcie sami o sebe, ale ich obraz vytvorený tvorivou aktivitou kameramana, fotografa a vizualizéra virtuálnych scén.

Predpokladom realizácie umeleckých zámerov a predstáv filmového tvorcu sú jeho technické znalosti
a organizačné schopnosti. Vedľa profesionálnych a technicko-technologických znalostí musí mať schopnosť logického myslenia, pre uplatňovanie množstvo teoretických vedomostí. Filmový tvorca musí  mať zmysel pre formálnu presnosť a precíznosť, kombinačný zmysel a pohotovosť myslenia, schopnosť podriadiť sa tvorivým zámerom producenta a spolupracovať na jeho plnení s ďalšími tvorivými pracovníkmi – hlavne s režisérom.

Hlavnú náplň štúdia tvoria semináre a praktické cvičenia v oblasti filmovej a televíznej fotografie pod vedením pedagógov – významných tvorcov. Dôraz sa kladie na aktivitu pri príprave a realizácii hraného filmu. Študent sa oboznamuje s metodikou vizuálnej dramaturgie a vytvára si ucelený názor na výtvarné, obrazové, realizačné a organizačné problémy pri príprave, nakrúcaní a obrazovej postprodukcii. Študenti sa pod vedením pedagógov učia samostatnej tvorivej práci a osvojujú si všetky technické a umelecké znalosti  potrebné pre prácu kameramana, fotografa aj vizuálneho tvorcu. Veľký dôraz sa kladie na praktickú prácu v školskom ateliéri, kde študent získa praktické skúsenosti s tvorbou svetelných konštrukcií. Rovnako dôležité sú potom postprodukčné a laboratórne pracoviská, kde študent vytvára posledné fázy svojho diela.

Uplatnenie: kameraman, autor vizuálnych efektovAlways up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijatia a ostatné dôležité informácie nájdete v prospektoch: 

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: Kameramanská tvorba
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 9. 2. 2022 – 10. 2. 202
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 5

Prospekt – Kameramanská tvorba

 

Študijný program: Kameramanská tvorba a vizuálne efekty
Študijný plán: Vizuálne efekty
Forma: denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výuky: slovenský
Termín prijímacích skúšok: 3. 2. 2022 – 4. 2. 2022
Zaslanie elektronickej prihlášky: najneskôr do 10. 12. 2021
Uloženie povinných domácich prác do systému: najneskôr do 7. 1. 2022
Predpokladaný počet prijatých uchádzačov: 6-8

Prospekt – Vizuálne efekty

 Additional information

FTF akceptuje výlučne elektronickú prihlášku z vlastného informačného systému. Iné typy, napr. z Portálu VŠ, neakceptujeme. Elektronickú prihlášku nájdete na tomto odkaze spolu s usmernením, ako sa prihlásiť a ako postupovať pri vypĺňaní: e-prihlaska.vsmu.skConditions for international students

Totožné ako pre domácichCoordinator for students with specific needs

Mgr. Ján Roháč

email: rohac@vsmu.sk

tel: 02 /59 303 522General information on the admission exam

Všetky údaje sa dozviete v prospektoch: 

Prospekt – Kameramanská tvorba

Prospekt – Vizuálne efektyForm of entrance exam

Písomná, talentová, ústnaTests

všeobecno vzdelávacie • Apply the application for study

  10.10.2021 - 10.12.2021

 • Performance of the entrance exam

  03.02.2022 - 09.02.2022

 • Send certificate to

  02.09.2022

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • výročné vysvedčenia zo strednej školy (electronic form)
 • ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie skúšky (electronic form)
 • kameramanská tvorba - potvrdenie od očného lekára (iba kameramanská tvorba) (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1650 €

The fee for admission procedure
E-application form: 40 €

Billing information

Po vyplnení a potvrdení elektronickej prihlášky Vám systém ponúkne tlačiť príkaz na úhradu (pdf dokument), kde obdržíte potrebné údaje k platbe. 

Always up-to-date news about university Academy of Performing Arts Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. art. Katarína Moláková, ArtD. – molakova@vsmu.sk
Last update: 12.11.2021 17:34

Draw attention to not topical data